ADRENOR 4 MG/4 ML IV INF. ICIN KON.COZ.ICEREN 10 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  ADRENOR SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  ADRENOR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  ADRENOR 4 mg/4 mL iv infüzyonluk çözelti

  Damar içine (intravenöz) uygulanır.

  Steril

  Etkin madde: Her 4 mL’lik ampul, 4 mg noradrenaline eşdeğer 8 mg noradrenalin bitartarat içerir.

  Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum metabisülfit (E223), enjeksiyonluk su ve pH ayarlayıcısı olarak sodyum hidroksit veya hidroklorik asit.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. ilaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ADRENOR nedir ve ne için kullanılır?
  2. ADRENOR ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. ADRENOR nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. ADRENOR’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  ADRENOR ne için kullanılır?

  1. ADRENOR nedir ve ne için kullanılır?

  ADRENOR hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır. ADRENOR 10 adet 4 mL çözelti içeren tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak noradrenalin bitartarat içerir.

  ADRENOR çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır.

  ADRENOR aşağıdaki acil durumlarda kullanılır:

  • Akut hipotansiyon durumlarında acil önlem olarak kan basıncının normale döndürülmesinde.

  ADRENOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. ADRENOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ADRENOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Noradrenaline veya ADRENOR’un içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında.
  • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında noradrenalinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.
  • Kan hacim eksildiğinden dolayı olan hipotansiyon dunımlarında.
  • Kanda açın ka^bonc^ioksi 1 hhiperkapm), doku oksijen yetmeziiğl (hipokii) ve lıkavıci damar hastalığı durumlarında.
  • PrinmetaFa Anim) dyye 1x111x1111111 dmlenme şuasında görtilen kaip ile llgli 1 göğü) ağrısı durumlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları) kan akımı miyokardiyal enfartüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.
  • Hipeatroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) durumlarında böyle hastalar noradrenalinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.
  • Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü noradrenalin kalp kaslarının uyarılabilirliğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

  ADRENOR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • ADRENOR al) ekslremite lö^l^^eii damarlarına <^111^1×16 edil memelidir.
  • ADRENOR’un güçlü etkiil nedemyle doz arımı sonucu kan barıncında t^hidrei 1 bl) yükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşırı yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.
  • Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol tçtbiliı. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.
  • Şeke) hastabğı ^yabi^ , da) açıl ı glokom oyıa proslal lıüvümasi durumunda dikltlii olunmalıdır.
  • Noradrenalin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ADRENOR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Noradrenalin plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetüsün boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Noradrenalin’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmeme’ktedir.

  Noradrenalin’in süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ADRENOR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasını ve ADRENOR tedavisinin emziren anne açısından faydasını dikkate alarak doktorunuz karar verecektir’.

  Araç ve makine kullanımı

  ADRENOR’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

  ADRENOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler ADRENOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit (E223) içerir, bu (özellikle sülfitlere duyarlı hastalarda) çok nadiren ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir-,

  ADRENOR her ampulde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirliğini arttıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile noradrenalin kullanılmamalıdır.
  • Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda ve kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin) ile dikkatli kullanılmalıdır.
  • Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) noradrenalinin vazopresör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.
  • Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir.
  • Rezerpin, guanetidin ve kokain ADRENOR etkilerini arttırabilir’.
  • Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (örn. İmipramin) ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.
  • Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.
  • Noradrenalinin gliserol, asetoasetat, Ş-hidroksibutirat ve glukoz’un dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri noradrenalin ile düşer.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ADRENOR nasıl kullanılır?

  3. ADRENOR nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  ADRENOR %5’lik glukoz çözeltisi içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  ADRENOR, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır.

  Eğer ADRENOR ’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden fazla ADRENOR kullandıysanız

  ADRENOR hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkiler daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasında ağrı, solukluk, aşırı terleme ve kusma..

  Tedavi:

  Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

  Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

  Uygulanması gerekenden fazla ADRENOR kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ADRENOR’u kullanmayı unutursanız

  Geçerli değildir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  ADRENOR yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, ADRENOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1000 hastanın birinden az göıüilebliir.

  : 10 000 hastanın birinden az gö:riJ.leblİir.

  Çok yaygın:

  • Yüksek tansiyon ve dokuda oksijen yetersizliği: Güçlü damar daraltıcı etkiden dolayı iskemik hasar.

  Yaygın:

  • Çarpıntı, düşük nabız, kalp ritminde bozulma, düzensiz kalp atışı, kalpteki P1 adrenerjik etkiden kaynaklanan kalp kasının kasılmasındaki artış, akut kalp yetmezliği.

  Yaygın olmayan:

  • Endişe, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, psikotik durum, güçsüzlük, çarpıntı, dikkat artışı, iştahsızlık, bulantı ve kusma.
  • Göz içi basıncının ani yükselişi: iridokorn açısının kapanmasına anatomik olarak ön yatkınlığı olanlarda çok sıktır.
  • Solunum yetmeziiği ve güçlüğü, neees darhğı.
  • Enjeksiyon bölgesinde tahriş ve doku ölümü , uzuv ve yüzde soğukluk ve solgunlukla sonuçlanabilecek kan damarlarının büzülmesi.

  Kan hacim yerine konması yapılmadan, kan basıncını devam ettirmek için sürekli noradrenalin uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

  • Ciddi çeperse, ve iç organsa, damar daralması
  • Renai kan çıkışında azalma
  • İdrar üretiminde azalma
  • Dokularda yetersiz oksijen düzeyi
  • Kanda laktik asit seviyesinde artış

  Noradrenalin’in olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hipertansif etkisinden kaynaklanmaktadır. Akciğer ödemi ve beyin kanaması ile akut hipertansiyon meydana gelebilir.

  İntravenöz infüzyon sırasında noradrenalin sızıntısı infüzyon alanının çevresinde uyuşukluğa ve doku ölümüne neden olabilir. Uzamış infüzyonları ekstremitelerin kangreni takip edebilir. İnfüzyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (sızıntılı veya sızıntısız olabilir) sıcak sargı ve fentolamin (5 mg/10 mL serum fizyolojik ile seyreltilmiş) ile alanın infiltrasyonu ile hafifletilebilir.

  Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri noradrenalin ile düşer.

  Herhangi bir potent vazopressorun uzamış uygulaması plazma hacim deplesyonuna neden olabilir, bu uygun sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazma hacimleri düzelmezse, noradrenalin tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veya kan basıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi periferik ve viseral vazokonstriksiyon riskiyle devam edebilin

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  ADRENOR nasıl saklanır?

  5. ADRENOR’un saklanması

  ADRENOR ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  ADRENOR ampulleri 25 °C altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Seyreltilen infüzyon çözeltileri 25 °C altındaki oda sıcaklığında %0,9’luk sodyum klorür içeren (karışım 50/50 h/h) veya içermeyen %5’lik dekstroz çözeltisinde 24 saat stabildir.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADRENOR ’u kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ADRENOR’u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Farmalas İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Ümraniye/İstanbul

  Üretim Yeri:

  My Farma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
  Tepeören-Tuzla/İstanbul


  Bu kullanma talimatı 23.11.2017 tarihinde onaylanmıştır.

  ADRENOR kullanma talimatı?

  ADRENOR 4 MG-4 ML IV AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  ADRENOR kısa ürün bilgisi?

  ADRENOR 4 MG-4 ML IV AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  ADRENOR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699479750459
  ATC KoduC01CA03
  ATC Adınorepinephrine
  Etkin MaddeNORADRENALIN BITARTARAT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıFARMALAS İLAÇ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar4+4
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  ADRENOR ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
  • C01C – KARDİYAK GLİKOZİDLERİ HARİÇ KARDİYAK STİMÜLANLAR
  • C01CA – ADRENERJİK VE DOPAMİNERJİK AJANLAR
  • C01CA03 – NOREPİNEFRİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz