APROKAM 50 MG INTRAKAMERAL ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU 10 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  APROKAM SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  APROKAM özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  APROKAM 50 mg İNTRAKAMERAL ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ TOZU

  Göz içine (intrakameral) enjeksiyon yoluyla uygulanır.

  Steril

  • Etkin madde: Her flakon 52,6 mg sefuroksim sodyuma eşdeğer 50 mg sefuroksim içerir.
  • Yardımcı maddeler: Bulunmamaktadır.
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size Önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. APROKAMnedir ve ne için kullanılır?
  2. APROKAM’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. APROKAM nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5.APROKAM’ın saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  APROKAM ne için kullanılır?

  1. APROKAM NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  APROKAM, intrakameral (göz içi) enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için, beyazımsı toz formunda ve renksiz cam flakonlar içerisinde bulunan bir ilaçtır. APROKAM, 1 adet flakon, kutu içerisinde steril iğne içeren veya içermeyen 10 adet flakon veya 20 adet flakon içeren kutular şeklinde temin edilmektedir.

  APROKAM, sefalosporinler olarak adlandırılan bir antibiyotik grubuna ait sefuroksim (sefuroksim sodyum olarak) adı verilen bir etkin madde içerir. Antibiyotikler, enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.

  Bu ilaç katarakt (göze perde inmesi) nedeniyle bir göz ameliyatı geçiriyorsanız kullanılacaktır. Göz cerrahınız bu ilacı, göz enfeksiyonunu önlemek amacıyla, katarakt ameliyatının sonunda enjeksiyon yoluyla gözün içine uygulayacaktır.

  APROKAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. APROKAM'I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  APROKAM'ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Sefuroksime veya sefalosporin türü antibiyotiklerin herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa
    

  Doktorunuza durumunuzu bildiriniz. Böyle bir durumda APROKAM kullanmamalısınız.

  APROKAM'ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Penisilin gibi diğer antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa,
  • Metisiline dirençli Staphylococcus aureus adı verilen bakterilerden kaynaklanan bir enfeksiyon riskiniz varsa, doktorunuz başka bir antibiyotik verebilir.
  • Şiddetli bir enfeksiyon riskiniz varsa,
  • Size komplike katarakt (ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metabolik hastalıklar (diyabet gibi) sonucunda oluşan katarakt) tanısı koyulmuş ise,
  • Katarakt ameliyatı ile beraber başka bir göz ameliyatı da planlanıyorsa
  • Şiddetli tiroid hastalığınız varsa,
  • Korneal endotel hücre sayısı (gözün en ön kısmında yer alan dokunun en içteki tabakasındaki hücre sayısı) 2000'den düşük ise
    

  APROKAM sadece gözün içine enjeksiyon yoluyla uygulanır (intrakameral enjeksiyon).

  APROKAM katarakt ameliyatında bulunan aseptik (temiz ve mikropsuz) koşullarda uygulanmalıdır.

  Bir APROKAM flakonunun, sadece bir hasta için kullanılması gerekir.

  Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  APROKAM'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APROKAM size, sadece yararların potansiyel risklere ağır bastığı durumlarda uygulanacaktır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  APROKAM, anne sütüne çok küçük miktarlarda geçebilir. Önerilen dozlarda istenmeyen etki beklenmediğinden emzirme sırasında kullanılabilir.

  APROKAM'ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler APROKAM'ın içeriğinde yardımcı madde bulunmamaktadır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  APROKAM nasıl kullanılır?

  3. APROKAM NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  • APROKAM enjeksiyonları, katarakt ameliyatının sonunda, bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır.
  • APROKAM steril toz olarak temin edilir ve uygulama öncesinde enjeksiyonluk serum fizyolojik çözeltisi içerisinde çözülür.
  • Önerilen doz 0,1 mL sulandırılmış çözelti, yani 1 mg sefuroksimdir.
    

  Uygulama yolu ve metodu:

  APROKAM yalnızca göz içine (intrakameral) enjeksiyon için kullanılır.

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  APROKAM'ın en uygun dozu ve güvenliliği çocuklarda araştırılmadığından kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Eğer APROKAM'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla APROKAM kullandıysanız:

  İlacınız bir göz cerrahı tarafından uygulanacaktır. Eğer gerektiğinden fazla ilaç almış olduğunuzu düşünüyorsanız, lütfen doktorunuzu veya hemşirenizi bilgilendiriniz.

  APROKAM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  APROKAM'ı kullanmayı unutursanız:

  Bir dozu unuttuğunuzu düşünüyorsanız, doktorunuza veya hemşirenize söyleyiniz . Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  APROKAM ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

  APROKAM tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

  Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza, eczacınıza ya da hemşirenize danışınız.

  APROKAM yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi APROKAM'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, APROKAM'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Solunum güçlüğü veya baş dönmesine neden olan ciddi alerjik reaksiyon.
    

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin APROKAM'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın:                   10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
  Yaygın:                          10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Yaygın olmayan:           100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Seyrek:                         1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  Çok seyrek:                  10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  Bilinmiyor:                     Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Bilinmiyor:

  Maküler ödem (görüş alanınızın merkezinde veya civarında bulanık veya dalgalı görme)

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildirebileceğiniz gibi, 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını da kullanabilirsiniz.

  Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  APROKAM nasıl saklanır?

  5. APROKAM'IN SAKLANMASI

  APROKAM'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

  Işıktan korumak için flakonu dış karton ambalajında saklayınız. Yalnızca tek kullanımlıktır.

  Sulandırdıktan sonra ürün derhal kullanılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra APROKAM'ı kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz APROKAM'ı kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ:
  Thea Pharma İlaç Ticaret Limited Şirketi
  Hakkı Yeten Caddesi Selenium Plaza No:10 Kat: 21
  Fulya, Beşiktaş, İstanbul

  ÜRETİM YERİ:
  BIOPHARMA S.R.L.
  Via Delle Gerbere, 22/30 (loc.S.Palomba), 00134 ROMA (RM), İtalya
   

  Bu kullanma talimatı .. /…/…. tarihinde onaylanmıştır.

  APROKAM kullanma talimatı?

  APROKAM 50 MG INTRAKAMERAL ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU KULLANMA TALİMATI

   

  APROKAM kısa ürün bilgisi?

  APROKAM 50 MG INTRAKAMERAL ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  APROKAM detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8680177220115
  ATC KoduS01AA27
  ATC Adıcefuroxime
  Etkin MaddeSEFUROKSIM SODYUM
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
  Firma AdıTHEA PHARMA İLAÇ TİC.LTD.ŞTİ.
  Birim Miktar50
  Birim CinsiMG
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeITALYA

  APROKAM ATC sınıfı nedir?

  • S – DUYU ORGANLARI
  • S01 – GÖZ PREPARATLARI (OFTALMOLOJİKLER)
  • S01A – ANTİENFEKTİFLER
  • S01AA – ANTİBİYOTİKLER
  • S01AA27 – SEFUROKSİM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz