EPILECURE 500 MG/ 5 ML KONSANTRE INF.COZ. ICEREN 10 FLAKON

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  EPILECURE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  EPILECURE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  EPİLECURE 500 mg / 5 ml KONSANTRE İNFÜZYON ÇÖZELTİSİ

  Steril

  Damar içine uygulanır.

  • Etkin madde: Her flakon 5 ml konsantre infüzyon çözeltisi içinde 500 mg levetirasetam içerir.
  • Yardımcı madde(ler): Sodyum asetat trihidrat, glasiyel asetik asit, sodyum klorür, enjeksiyonluk su
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. EPİLECURE nedir ve ne için kullanılır?
  2. EPİLECURE'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. EPİLECURE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. EPİLECURE'ün saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  EPILECURE ne için kullanılır?

  1. EPİLECURE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  EPİLECURE, berrak, renksiz, steril bir çözeltidir. EPİLECURE, bromobutil tıpa ve alüminyum kapak ile kapatılmış 8 ml'lik Tip I cam flakonlarda ambalajlanmıştır. Bir kutuda 10 flakon bulunur.

  EPİLECURE, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

  EPİLECURE, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.
   

  EPİLECURE halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

  • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde, yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel basınçlı nöbetler)
  • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
  • 12 yaş ve üzerindeki adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.
    

  EPİLECURE steril konsantre infüzyon çözeltisi, oral uygulamanın geçici olarak uygun olmadığı hastalar için seçenektir.

  EPILECURE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. EPİLECURE KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  EPİLECURE'ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer, EPİLECURE'ün etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (aşırı duyarlı iseniz).
    

  EPİLECURE'ü aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Eğer, böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
  • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
  • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. Sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
  • EPİLECURE gibi antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.
    

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EPİLECURE'ün yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EPİLECURE'ü yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, EPİLECURE'ü alkol ile almayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz. EPİLECURE kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. EPİLECURE'ün doğmamış çocuğunuz üzerindeki doğum kusur riski tamamen göz ardı edilemez. EPİLECURE hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedavi süresince emzirme önerilmez. Doktorunuz, ilacın anne açısından önemini dikkate alarak emzirmenin veya ilaçla tedavinin durdurulup durdurulamayacağına dair bir karar verir.

  Araç ve makine kullanımı

  EPİLECURE uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür.

  EPİLECURE tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  EPİLECURE'ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Maksimum tek doz EPİLECURE konsantre infüzyon çözeltisi 2,5 mmol (veya 57 mg) sodyum ihtiva eder (Flakon başına 0,8 mmol veya 19 mg). Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EPILECURE nasıl kullanılır?

  3. EPİLECURE NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz veya hemşireniz size EPİLECURE'ü intravenöz infüzyon olarak uygulayacaktır. EPİLECURE günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır. Damar içi uygulama, oral uygulamaya bir seçenektir. Oral uygulamadan intravenöz uygulamaya herhangi bir ayarlama yapılmaksızın, doğrudan geçilebilir. Toplam günlük dozunuz ve uygulama sıklığınız aynı kalır.

  Monoterapi (EPİLECURE ile tek başına tedavi)

  Yetişkinler ve 16 yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg – 3000 mg arasıdır.
  • Eğer EPİLECURE ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz EPİLECURE reçete edecektir.
    

  Ek -tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

  Yetişkinler (> 18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17) yaş kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg – 3000 mg arasıdır.
  • EPİLECURE, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır.
    

  4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg'ın altındaki ergenlerde (12-17 yaş kullanım):

  • Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.
  • EPİLECURE, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır.
    

  Uygulama yolu ve metodu:

  EPİLECURE, damar içine yavaş olarak uygulama (intravenöz infüzyon) ile bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır.

  EPİLECURE en az 100 ml geçimli seyreltici ile seyreltilerek 15 dakikalık intravenöz infüzyonla uygulanır.

  1 flakon EPİLECURE steril konsantre infüzyon çözeltisi 500 mg levetirasetam içerir (500 mg/ 5 ml). İkiye bölünmüş dozda günlük toplam 500 mg, 1000 mg, 2000 mg veya 3000 mg doz için önerilen hazırlama ve uygulama talimatı Tablo 1'de sunulmuştur.

  Tablo 1: EPİLECURE steril konsantre infüzyon çözeltisinin hazırlanması ve uygulanması

  Doz

  Çekilen hacim

  Seyreltici hacmi

  İnfüzyon süresi

  Uygulama sıklığı

  Günlük toplam doz

     250 mg

     2,5 ml (yarım 5 ml flakon)

     100 ml

     15 dakika

     Günde 2 kez

     500 mg/gün

     500 mg

     5 ml (1x 5ml flakon)

     100 ml

     15 dakika

     Günde 2 kez

     1000 mg/gün

     1000 mg

     10 ml (2x5ml flakon)

     100 ml

     15 dakika

     Günde 2 kez

     2000 mg/gün

     1500 mg

     15 ml (3x5ml flakon)

     100 ml

     15 dakika

     Günde 2 kez

     3000 mg/gün

   

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  EPİLECURE, 4 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde kullanılmaktadır, 4 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise EPİLECURE dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  Özel kullanım durumları:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz olursa, EPİLECURE dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer EPİLECURE'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EPİLECURE kullandıysanız:

  EPİLECURE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EPİLECURE'ü kullanmayı unutursanız

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EPİLECURE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  • EPİLECURE kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece EPİLECURE tedavisine devam etmelisiniz.
  • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. EPİLECURE tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, EPİLECURE tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.
  • EPİLECURE'ün 4 günden daha uzun süren dönemlerde intravenöz uygulanması ile ilgili yeterli deneyim yoktur.
    

  İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuz veya eczacınıza danışınız.

  EPILECURE yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi EPİLECURE'ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın
  Yaygın
  Yaygın olmayan
  Seyrek
  Çok seyrek
  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az 1'inde görülebilir.
  : 10 hastanın 1'inden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir
  : 100 hastanın 1'inden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir
  : 1.000 hastanın 1'inden az, fakat 10.000 hastanın 1'inden fazla görülebilir.
  : 10.000 hastanın 1'inden az görülebilir
  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

   

  Çok yaygın:

  • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı)
  • Uyuklama hali (Somnolans)
  • Baş ağrısı
    

  Yaygın:

  • İştahsızlık (Anoreksi)
  • Depresyon
  • Düşmanca davranış/saldırganlık
  • Kaygı (Anksiyete)
  • Uykusuzluk (İnsomni)
  • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
  • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
  • Denge bozukluğu
  • Sersemlik hissi
  • İstemsiz titreme (Tremor)
  • Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
  • Dönme hissi (Vertigo)
  • Öksürükte artış
  • Karın ağrısı
  • İshal
  • Hazımsızlık (Dispepsi)
  • Bulantı
  • Kusma
  • Döküntü
  • Yorgunluk (Asteni/halsizlik)
    

  Yaygın olmayan:

  • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
  • Kanda akyuvar sayısında azalma
  • Kilo artışı
  • Kilo kaybı
  • İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
  • Mental bozukluk
  • Anormal davranışlar
  • Gerçekte olmayan şeyleri görmek ve duymak (Halüsinasyon, varsanı)
  • Kızgınlık
  • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
  • Panik atak
  • Duygusal değişkenlik/duygu durum dalgalanmaları
  • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
  • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
  • Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
  • Koordinasyon bozukluğu/Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
  • İğnelenme hissi (Parestezi)
  • Çift görme
  • Bulanık görme
  • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
  • Saç dökülmesi
  • Deri iltihabı (Egzama)
  • Kaşıntı
  • Kas zayıflığı
  • Kas ağrısı (Miyalji)
  • Yaralanmalar
    

  Seyrek:

  • Enfeksiyon
  • Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
  • Ağır aşırı duyarlılık reaksiyonları (DRESS) (Ciltte kızarıklık ve döküntüler, yüzde şişme, kan tablosunda bozulma, lenf nodlarında büyüme vb.)
  • Kanda sodyum konsantrasyonunda azalma
  • İntihar
  • Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)
  • Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
  • Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
  • Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
  • Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
  • Pankreas iltihabı (Pankreatit)
  • Karaciğer yetmezliği
  • Karaciğer iltihabı (Hepatit)
  • Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (papül, vezikül, bül vb) kabarcıklarla belirgin durum (multiform eritem)
  • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson sendromu)
  • Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin % 30'undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)
    

  Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  EPILECURE nasıl saklanır?

  5. EPİLECURE'ÜN SAKLANMASI

  EPİLECURE'ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Tek bir kullanım içindir. Her bir flakondan arta kalan çözelti atılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinde sonra EPİLECURE'ü kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EPİLECURE'ü kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ:
  TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.
  İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi Aromatik Cad. No: 55
  34956 Tuzla / İSTANBUL
  Tel.:   0 216 593 24 25
  Faks: 0 216 593 31 41

  ÜRETİM YERİ:
  Mefar İlaç Sanayi A.Ş.
  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20
  Kurtköy / Pendik / İstanbul
  Tel   : 0216 378 44 00
  Faks: 0216 378 44 11
   

  Bu kullanma talimatı…/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  EPILECURE kullanma talimatı?

  EPILECURE 500 MG-5 ML FLAKON KULLANMA TALİMATI

   

  EPILECURE kısa ürün bilgisi?

  EPILECURE 500 MG-5 ML FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  EPILECURE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699814760037
  ATC KoduN03AX14
  ATC Adılevetiracetam
  Etkin MaddeLEVETIRASETAM
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıTÜM – EKİP İLAÇ A.Ş
  Birim Miktar500/5
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeBELCIKA

  EPILECURE ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX14 – LEVETİRASETAM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz