EPINOR 4 MG/4 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN 10 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  EPINOR SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  EPINOR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  EPİNOR 4 mg/4 ml IV infüzyonluk konsantre çözelti

  Steril

  Damar içine uygulanır.

  • Etkin madde: Her ampul 8 mg norepinefrin bitartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir.

  • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum metabisülfit, enjeksiyonluk su, hidroklorik asit (pH ayarı için), sodyum hidroksit (pH ayarı için).

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. EPİNOR nedir ve ne için kullanılır?
  2. EPİNOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. EPİNOR nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. EPİNOR’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  EPINOR ne için kullanılır?

  1. EPİNOR nedir ve ne için kullanılır?

  EPİNOR hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır.

  EPİNOR 10 adet 4 ml çözelti içeren amber renkli tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak norepinefrin bitartarat içerir.

  EPİNOR çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır.

  EPİNOR aşağıdaki acil durumlarda kullanılır;

  – Akut hipotansiyon durumlarında kan basıncının normale döndürülmesinde.

  EPINOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. EPİNOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EPİNOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Norepinefrine veya EPİNOR’un içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında.
  • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında norepinefrinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.
  • Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon durumlarında.
  • Kanda aşırı karbondioksit (hiperkapni), doku oksijen yetmezliği (hipoksi) ve tıkayıcı damar hastalığı durumlarında.
  • Prinzmetal’s Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağrısı durumlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları) kan akımı miyokardiyal enfarktüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.
  • Hipertroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) durumlarında böyle hastalar norepinefrinin etkilerine aşırı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.
  • Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü norepinefrin kalp kaslarının uyarılabilirliğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

  EPİNOR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • EPİNOR alt ekstremite bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.
  • EPİNOR’un güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşırı yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.
  • Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.
  • Şeker hastalığı (diyabet), dar açılı glokom veya prostat büyümesi durumunda dikkatli olunmalıdır.
  • Norepinefrin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EPİNOR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EPİNOR plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetüsün boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Norepinefrinin insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Norepinefrinin süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da EPİNOR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasını ve EPİNOR tedavisinin emziren anne açısından faydasını dikkate alarak doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  EPİNOR’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

  EPİNOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler EPİNOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfit içerir, bu (özellikle sülfitlere duyarlı hastalarda) nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.

  EPİNOR her ampulde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirliğini arttıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile EPİNOR kullanılmamalıdır.

  Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda ve kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin) ile dikkatli kullanılmalıdır.

  Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) norepinefrinin vazopressör etkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.

  Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir.

  Rezerpin, guanetidin ve kokain EPİNOR etkilerini arttırabilir.

  Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (örn. imipramin) ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.

  Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.

  Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, p-hidroksibutirat ve glukozun dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  EPINOR nasıl kullanılır?

  3. EPİNOR nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:

  EPİNOR % 5’lik dekstroz çözeltisi veya % 5 dekstroz ve % 0,9 sodyum klorür karışımı içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  EPİNOR, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır.

  Eğer EPİNOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden fazla EPİNOR kullandıysanız

  EPİNOR hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkiler daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasında ağrı, solukluk, aşırı terleme ve kusma.

  Tedavi:

  Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

  Antidot:

  Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

  EPİNOR’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EPİNOR’u kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek icin çift doz almayınız.

  Geçerli değildir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  EPINOR yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, EPİNOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok yaygın:

  • – Yüksek tansiyon ve dokuda oksijen yetersizliği: Güçlü damar daraltıcı etkiden dolayı iskemik hasar.

  Yaygın:

  • Çarpıntı, düşük nabız, kalp ritminde bozulma, düzensiz kalp atışı, kalpteki Şı-adrenerjik etkiden kaynaklanan kalp kasının kasılmasındaki artış, akut kalp yetmezliği.

  Yaygın olmayan:

  • Endişe, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, psikotik durum, güçsüzlük, çarpıntı, dikkat artışı, iştahsızlık, bulantı ve kusma.
  • Göz içi basıncının ani yükselişi: iridokorn açısının kapanmasına anatomik olarak ön yatkınlığı olanlarda çok sıktır.
  • Solunum yetmezliği ve güçlüğü, nefes darlığı.
  • Enjeksiyon bölgesinde tahriş ve doku ölümü, uzuv ve yüzde soğukluk ve solgunlukla sonuçlanabilecek kan damarlarının büzülmesi.

  Kan hacim yerine konması yapılmadan, kan basıncını devam ettirmek için sürekli norepinefrin uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

  • Ciddi çepersel ve iç organsal damar daralması
  • Renal kan çıkışında azalma
  • İdrar üretiminde azalma
  • Dokularda yetersiz oksijen düzeyi
  • Kanda laktik asit seviyesinde artış

  Norepinefrinin olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hipertansif etkisinden kaynaklanmaktadır. Akciğer ödemi ve beyin kanaması ile akut hipertansiyon meydana gelebilir.

  İntravenöz infüzyon sırasında norepinefrin sızıntısı infüzyon alanının çevresinde uyuşukluğa ve doku ölümüne neden olabilir. Uzamış infüzyonları ekstremitelerin kangreni takip edebilir. İnfüzyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (sızıntılı veya sızıntısız olabilir) sıcak sargı ve fentolamin (5 mg/10 ml serum fizyolojik ile seyreltilmiş) ile alanın infiltrasyonu ile hafifletilebilir.

  Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefrin ile düşer.

  Herhangi bir potent vazopressörün uzamış uygulaması plazma hacim deplesyonuna neden olabilir, bu uygun sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazma hacimleri düzelmezse, norepinefrin tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veya kan basıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi periferik ve viseral vazokonstrüksiyon riskiyle devam edebilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  EPINOR nasıl saklanır?

  5. EPİNOR’un Saklanması

  EPİNOR’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  EPİNOR ampulleri 2-8°C arasındaki sıcaklıklarda buzdolabında ve ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Seyreltilen infüzyon çözeltileri 25°C ortam sıcaklığında % 0,9’luk sodyum klorür içeren (karışım 50/50 h/h) veya içermeyen % 5’lik dekstroz çözeltisinde 24 saat stabildir.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EPİNOR’u kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EPİNOR’u kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.
  İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi
  Aromatik Cad. No: 55
  34956 – Tuzla / İstanbul
  Tel. no: 0 216 593 24 25
  Faks no: 0 216 593 31 41

  Üretim Yeri:

  TÜM EKİP İLAÇ A.Ş.
  İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi
  Aromatik Cad. No: 63
  34956 – Tuzla / İstanbul
  Tel. no: 0 216 593 24 25
  Faks no: 0 216 593 31 41


  Bu kullanma talimatı …/…/… tarihinde onaylanmıştır.

  EPINOR kullanma talimatı?

  EPINOR 4 MG-4 ML IV AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  EPINOR kısa ürün bilgisi?

  EPINOR 4 MG-4 ML IV AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  EPINOR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699814750335
  ATC KoduC01CA03
  ATC Adınorepinephrine 
  Etkin MaddeNORADRENALIN BITARTARAT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıTÜM – EKİP İLAÇ A.Ş
  Birim Miktar4+4
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  EPINOR ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
  • C01C – KARDİYAK GLİKOZİDLERİ HARİÇ KARDİYAK STİMÜLANLAR
  • C01CA – ADRENERJİK VE DOPAMİNERJİK AJANLAR
  • C01CA03 – NOREPİNEFRİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz