HIPNODEX 200 MCG/ 2 ML IV INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON (5 FLAKON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

HIPNODEX SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

HIPNODEX özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

HİPNODEX 200 mcg/2 ml i.v konsantre infüzyon çözeltisi içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Etkin madde: 100 mikrogram deksmedetomidin (baz)’e eşdeğer 118 mikrogram deksmedetomidin

Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatı n ı saklayı n ı z. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularını z olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danı şınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, baş kalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacı n kullanı m ı sı rası nda doktora veya hastaneye gittiğ inizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazı lanlara aynen uyunuz. İ laç hakkı nda size önerilen dozun dı ş ı nda yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. HİPNODEX nedir ve ne için kullanılır?
2. HİPNODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. HİPNODEX nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. HİPNODEX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

HIPNODEX ne için kullanılır?

1. HİPNODEX nedir ve ne için kullanılır?

 • Hİ PNODEX 5 adet flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • Her flakonda 2 ml konsantre infüzyon çözeltisi içerisinde etkin madde olarak 200 Lig deksmedetomidin (100 Lig/ml.) içerir. HİPNODEX, berrak ve renksiz bir çözeltidir.
 • HİPNODEX’in etkin maddesi olan deksmedetomidin diğer hipnotikler ve sedatifler (uyku vericiler ve sakinleştiriciler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir. Deksmedetomidin hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde rahat soluk almaları için solunum yoluna boru yerleştirilmiş olan, uyarılabilir ve yönlendirilebilir olmayan hastaları sakinleştirmek için kullanılmaktadır.

HIPNODEX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. HİPNODEX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

HİPNODEX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Deksmedetomidine ya da bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Kalp atımlarınızda düzensizlik (2. ve 3. derece kalp bloğu) varsa,
 • Tedaviye cevap vermeyen düş ük kan basıncınız varsa,
 • Yakın zamanda inme veya beyninize kan sağlanmasını engelleyen diğer ciddi bir rahatsızlık geçirdiyseniz.

HİPNODEX almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

HİPNODEX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer anormal düşük kalp hı zınız varsa (hastalık ya da yüksek derecede fiziksel form nedeniyle),
 • Eğer düş ük kan bası ncınız varsa,
 • Eğer düş ük kan hacminiz varsa, örneğin kanama sonrası,
 • Eğer bazı kalp rahatsızlıklarınız varsa,
 • Eğer yerleş ik olarak kan basıncınız yüksekse,
 • Eğer ş eker hastalı ğınız varsa,
 • Eğer yaş ı nı z 65’in üzerindeyse,
 • Eğer nörolojik bir rahatsızlığınız varsa (baş veya omuriliğinizde bir yaralanma veya inme),
 • Eğer ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
 • Eğer bazı ilaçlardan özellikle anestezi yapan ilaçlardan sonra ateşiniz çok yükseliyorsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

HİPNODEX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

HİPNODEX tedavisi ile yiyecek ya da içecekler arasında etkileşim meydana gelmesi olası değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, HİPNODEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz ancak gerekli olması halinde size HİPNODEX verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, HİPNODEX’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. HİPNODEX’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, doktorunuz, tedaviniz süresince emzirmeyi durdurmanızı isteyebilir.

Araç ve makine kullanımı

HİPNODEX uygulanmasını takiben araç ve makine kullanma kabiliyetinizde azalma olabileceği için herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

HİPNODEX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler HİPNODEX her bir flakonda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

HİPNODEX birlikte uygulandığında anestetikler, sedatifler (sakinleştiriciler), hipnotikler (uyku verici ilaçlar) ve opioidlerin (afyon benzeri ilaçlar) etkilerinde artışa yol açabilmektedir. Birlikte uygulandıkları zaman, HİPNODEX ya da eşlik eden anestetik, sedatif, hipnotik ya da opioid dozunun azaltılması gerekebilir.

Sevofluran, izofluran, propofol, alfentanil ve midazolam ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır, doz azaltılması gerekebilir.

HİPNODEX’in, amfoterisin B (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve diazepam (kaygı giderilmesinde kullanılan bir ilaç) ile geçimsiz olduğu gösterildiğinden bu ilaçlarla birlikte aynı setle damar yoluna verilmemelidir.

HİPNODEX, damar genişletici ve kalp atım hızını azaltıcı (negatif kronotropik ilaç) ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

HIPNODEX nasıl kullanılır?

3. HİPNODEX nasıl kullanılır?

HİPNODEX yalnızca yoğun bakımdaki veya ameliyathanedeki hastalar konusunda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin için uygun doza karar verecektir. HİPNODEX dozu, yaşınıza, kilonuza, genel sağlık durumunuza, gerekli sakinleştirme (sedasyon) düzeyine ve ilaca nasıl cevap vereceğinize bağlıdır. Gerekli olduğunda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. Doktorunuz tedavi boyunca kalbinizi ve kan basıncınızı takip edecektir.

HİPNODEX, 24 saatten uzun süren uygulamalarda kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

HİPNODEX uygulaması, kontrollü bir infüzyon cihazı kullanılarak damar içine yapılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

HİPNODEX 18 yaşından küçük çocuklarda kullanıma ilişkin herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzerindeki hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Eğer HİPNODEX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla HİPNODEX kullandıysanız:

HİPNODEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

HİPNODEX kullanmanız gerekenden veya reçete edilenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

HİPNODEX’i kullanmayı unutursanız

HİPNODEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

HİPNODEX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

HİPNODEX doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise yaşayabileceğiniz olası yan etkiler için uygun tedavi yapılacaktır.

HIPNODEX yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi HİPNODEX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın

Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek 

Bilinmiyor

:10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

:10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

:100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

:10.000 hastanın birinden az görülebilir.

:Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

HİPNODEX’in yan etkileri şunlardır:

Çok yaygın

 • Kalp atımının yavaşlaması
 • Düşük ya da yüksek kan basıncı

Yaygın

 • Dolaş an kan hacminin azalması (hipovolemi)
 • Kan şeker düzeyinde artı ş
 • Kan potasyum düzeyinde azalma
 • Huzursuzluk
 • Kalp atı mı n ı n h ı zlanması
 • Kalp krizi
 • Solunumun baskı lanması
 • Göğüs boşluğunda sı vı toplanması
 • Kan ve dokularda oksijen eksikliği
 • Akciğerlerin su toplaması
 • Bulantı
 • Ağız kuruluğu
 • Kusma
 • Yoksunluk belirtileri
 • Vücut ı s ı s ı n ın 40°C’nin üstüne çı kması
 • Üşüme-titreme
 • Kol ve bacaklarda ş i ş me
 • İ drara çı kmada azalma
 • İşlem sonrası kanama

Yaygın olmayan

 • Vücutta asit birikmesi
 • Kan albümin düzeyinde azalma
 • Hayal görme
 • Azalmı ş kalp iş levi
 • Nefes darlı ğı , geçici solunumun durmas ı
 • Karı n ş i ş liğ i
 • İ lacı n etkisiz olmas ı
 • Susama

Bilinmiyor

 • Kansı zlı k
 • Vücutta solunuma bağl ı olarak asit birikmesi
 • Kan potasyum düzeyinde artma
 • Alkalin fosfataz artı şı
 • Kan ş eker düzeyinde azalma
 • Huzursuzluk
 • Zihin karı şı klı ğ ı
 • Taş kı nl ı k, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu
 • Yanı lsama
 • Baş dönmesi
 • Baş a ğrısı
 • Sinir boyunca hissedilen ağ r ı
 • Sinir iltihabı
 • Konuşma bozukluğu
 • Havale
 • Gözün önünde ış ık çakmaları
 • Anormal görme
 • Kanama
 • Solunum yollarının daralması
 • Vücut sı v ı ları nda karbondioksit birikmesi
 • Solunum yetersizliğ i
 • Akciğerde tıkanıklık
 • Karı n a ğr ı sı
 • İ shal
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Anormal karaciğer fonksiyonu
 • Kan bilirubin düzeyinde artma
 • Terlemede artış
 • Kanda üre artı ş ı
 • Az ya da aşırı miktarda idrar yapma
 • Ate ş
 • Yüksek ateş
 • Hafif uyuşma
 • Ağrı
 • Sertlik

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da

0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

HIPNODEX nasıl saklanır?

5. HİPNODEX’in Saklanması

HİPNODEX’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Orijinal kutusunda 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra HİPNODEX’i kullanmayınız. Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz HİPNODEX’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:
HAVER ECZA DEPOSU A.Ş.
Esenşehir Mah. Haseki Sok. No:20
34776 Ümraniye / İSTANBUL

Üretim Yeri:
Mefar İlaç Sanayi A.Ş
Ramazanoğlu Mahallesi Ensar Caddesi No:20
34906 Pendik-Kurtköy / İSTANBUL

Bu kullanma talimatı 20/04/2016 tarihinde onaylanmıştır.

HIPNODEX kullanma talimatı?

HIPNODEX 200 MCG-2 ML IV FLAKON KULLANMA TALİMATI

 

HIPNODEX kısa ürün bilgisi?

HIPNODEX 200 MCG-2 ML IV FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

HIPNODEX detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680400770516
ATC Kodu N05CM18
ATC Adı dexmedetomidine
Etkin Madde DEKSMEDETOMIDIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı HAVER FARMA İLAÇ ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ABD

HIPNODEX ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N05 – PSİKOLEPTİKLER
 • N05C – HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
 • N05CM – DİĞER HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
 • N05CM18 – DEKSMEDOTOMİDİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz