NIBULEN % 1 20 KREM

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  NIBULEN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  NIBULEN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  NİBULEN KREM %1

  Deri yüzeyine sürülerek kullanılır.

  • Etkin madde: Siklopiroksolamin 10 mg/g
  • Yardımcı maddeler: Benzil alkol, 2-oktildodekanol, likit parafin, stearil alkol, setil alkol, miristil alkol, polisorbat 60, sorbitan mono stearat, laktik asit, arıtılmış su

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. NİBULEN nedir ve ne için kullanılır?
  2. NİBULEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenle
  3. NİBULEN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. NİBULEN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  NIBULEN ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. NİBULEN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  NİBULEN, siklopiroksolamin adlı etkin maddeyi içerir. Siklopiroksolamin, topikal kullanım için antifungaller adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar mantar tedavisinde kullanılır.

  NİBULEN, derinin bütün mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

  NİBULEN, 1 gramında 10 mg siklopiroksolamin etkin maddesini içerir. 20 g krem içeren alüminyum tüpte ambalajlanarak kullanıma sunulmuştur. Piyasada solüsyon ve tırnak cilası formları bulunur.

  NIBULEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. NİBULEN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  NİBULEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • NİBULEN’in içindeki etkin madde olan siklopiroksolamin veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
  • NİBULEN krem göze ve açık yaralara uygulanmamalıdır.
  • Emziriyorsanız NİBULEN kullanmayınız.

  NİBULEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Hamileyseniz,
  • Cinsel organların yakınındaki bölgelerde kullanıyorsanız (İçerdiği mineral yağ, prezervatifin sızıntısına veya yırtılmasına neden olabilir. Bu yüzden NİBULEN ile prezervatifin temasından kaçınılmalıdır),
  • Sistemik emiliminin artışından dolayı özellikle uzun süreli ve geniş yüzeylerde kullanıyorsanız,
  • Doktorunuz tarafından önerilen hijyen kurallarını dikkatli şekilde uygulamalısınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

  NİBULEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NİBULEN krem deri üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  NİBULEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir. Hamile kadınlarda kullanılırken tedbirli olunmalıdır..

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  NİBULEN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu sebeple tedaviniz boyunca emzirmemelisiniz.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

  NİBULEN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün setil alkol ve stearil alkol içermektedir. Lokal deri reaksiyonlarına (örneğin temasla ortaya çıkan deri hastalığı) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NIBULEN nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. NİBULEN NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Derinizdeki hasta olan kısımlara günde iki defa, NİBULEN krem sürünüz ve kurumaya bırakınız.

  Derinizdeki belirtiler geçinceye kadar (genellikle 2 hafta) bu tedaviye devam ediniz..

  Nüksleri önlemek için bu uygulamayı 1-2 hafta daha devam ettiriniz.

  Uygulama yolu ve metodu

  NİBULEN kremi deride hasta olan kısımlara hafifçe ovalayarak uygulayınız ve kurumaya bırakınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanım

  65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır..

  Eğer NİBULEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NİBULEN kullandıysanız

  NİBULEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NİBULEN’i kullanmayı unutursanız

  Hatırlar hatırlamaz, NİBULEN’i hastalıklı deri üstüne sürünüz.

  Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

  NİBULEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan son vermeyiniz..

  NIBULEN yan etkileri nelerdir?

  4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, NİBULEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki veriler ile tahmin edilemiyor.
  • Seyrek: Alerjik kontakt dermatit (temas sonucu gelişen alerji)
  • Bilinmiyor: Kaşıntı veya yanma

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz.. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  NIBULEN nasıl saklanır?

  5. NİBULEN’İN SAKLANMASI

  NİBULEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NİBULEN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ
  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

  Büyükdere Cad. No: 193
  Levent 34394 Şişli-İstanbul
  Tel: 0212 339 10 00
  Faks: 0212 339 10 89

  ÜRETİM YERİ
  Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  39780 Büyükkarıştıran, Lüleburgaz-Kırklareli
  Tel: (0 288) 427 10 00
  Faks: (0 287) 427 14 55

  Bu kullanma talimatı 26.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.

  NIBULEN kullanma talimatı?

  NIBULEN % 1 20 KREM KULLANMA TALİMATI

   

  NIBULEN kısa ürün bilgisi?

  NIBULEN % 1 20 KREM KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  NIBULEN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699809355002
  ATC KoduD01AE14
  ATC Adıciclopirox
  Etkin MaddeSIKLOPROXOLAMINE CITRATE
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıSANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar1
  Birim Cinsi%
  Ambalaj Miktarı20
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeITALYA

  NIBULEN ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D01 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01AE – DİĞER TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01AE14 – SİKLOPİROKS

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz