NIBULEN TIRNAK CILASI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  NIBULEN TIRNAK SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  NIBULEN TIRNAK özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  NİBULEN TIRNAK CİLASI SETİ 80 mg/g

  Tırnak yüzeyine sürülerek kullanılır

  • Etkin madde: Siklopiroks 80 mg/g
  • Yardımcı maddeler: Metilvinil eter ve maleik asit monobutil ester kopolimeri, etil asetat, 2-propanol.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. NİBULEN nedir ve ne için kullanılır?
  2. NİBULEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenle
  3. NİBULEN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. NİBULEN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  NIBULEN TIRNAK ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. NİBULEN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  NİBULEN, siklopiroks adlı etkin maddeyi içerir. Siklopiroks, topikal kullanım için antifungaller adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar mantar tedavisinde kullanılır.

  NİBULEN, tırnaklardaki mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

  NİBULEN, tırnak cilası setinin, 1 gramında 80 mg siklopiroks etkin maddesi bulunur. Kutunun içinde 3 gram tırnak cilası solüsyonu içeren şişe, 30 adet alkollü mendil, 14 adet tırnak törpüsü, hatırlatma etiketleri ve hasta kullanım kılavuzu yer alır. Piyasada krem ve solüsyon formları da bulunur.

  NIBULEN TIRNAK kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. NİBULEN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  NİBULEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • NİBULEN’in içindeki etkin madde olan siklopiroks veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
  • Çocuklarda kullanılmamalıdır.
  • Göze ve açık yaralara uygulanmamalıdır.
  • Hamileyseniz veya emziriyorsanız NİBULEN kullanmayınız.

  NİBULEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Uygulama alanında, olası hassasiyet nedeniyle, artan tahriş belirtileri görülürse dikkatli kullanılmalıdır.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

  NİBULEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  NİBULEN, tırnak üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte kullanımına ilişkin klinik deneyim bulunmamaktadır. Bu sebeple, hamileyseniz NİBULEN kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız..

  Emzirme döneminde kullanımına ilişkin klinik deneyim bulunmamaktadır. Bu sebeple, emziriyorsanız NİBULEN kullanmayınız.

  Araç ve makine kullanımı

  Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur..

  NİBULEN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Özel önlem alınmasını gerektiren yardımcı madde içermez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  NIBULEN TIRNAK nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. NİBULEN NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Başka bir şekilde önerilmedikçe, NİBULEN tırnak cilası hasta tırnağa ilk ay günaşırı olarak ince bir tabaka halinde sürülür. Tırnağın etkin maddeye doyması sağlanır. Uygulama tedavinin 2. ayında haftada 2 kez’den az olmamak kaydıyla ve 3. aydan itibaren haftada 1 kez olacak şekilde azaltılabilir.

  Uygulama süresi enfeksiyonun şiddetine bağlıdır, fakat altı aylık tedavi süresi aşılmamalıdır..

  Uygulama yolu ve metodu

  NİBULEN tırnak cilasını ilk kez uygulamadan önce, hastalıktan etkilenmiş enfekte olan tırnak, tırnak makasıyla mümkün olduğunca kesilir, geriye kalan enfeksiyonlu tırnak kısmı da törpülenir.

  Uygulama süresi boyunca haftada bir kez bütün cila tabakası alkollü mendil ile temizlenir. Bu işlem sırasında, enfeksiyonlu tırnak kısmı törpü yardımıyla mümkün olduğunca törpülenmelidir. Eğer bu sırada cila tabakası bozulursa, NİBULEN tırnak cilasını çentilmiş yerlere tekrar sürmek yeterlidir.

  Solüsyonun kurumasını önlemek için, kapak kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalıdır.

  Kapağın şişeye yapışmaması için, solüsyonun şişenin iç kenarlarındaki yivlere sızması engellenmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanım

  65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır..

  Eğer NİBULEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz..

  Kullanmanız gerekenden daha fazla NİBULEN kullandıysanız

  NİBULEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  NİBULEN’i kullanmayı unutursanız

  Hatırlar hatırlamaz, NİBULEN’i hastalıklı tırnak üstüne sürünüz.

  Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

  NİBULEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

  NİBULEN kullanımını doktorunuz onaylamadan bırakırsanız, ilacınızın koruyucu ve tedavi edici etkisi görülmeyebilir ve tırnaklarınızdaki mantar enfeksiyonu tekrar edebilir.

  NIBULEN TIRNAK yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi, NİBULEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  • Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın: 100 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 1000 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Seyrek: 10000 hastanın en az birinde görülebilir.
  • Çok seyrek: 10000 hastanın birinden daha azında görülebilir..
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
  • Seyrek: Alerjik kontak dermatit (temasa bağlı gelişen deri reaksiyonu)
  • Çok seyrek: NİBULEN’in tırnağa yakın deriye temas etmesi halinde, bu bölgede kızarıklık, pullanma

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonunu tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  NIBULEN TIRNAK nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. NİBULEN’İN SAKLANMASI

  NİBULEN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30°C altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan korunmalıdır (örn. şişe kutu içinde saklanmalı veya kullanıldıktan sonra kutusunun içine yerleştirilmelidir). Şişe açıldıktan sonra, eğer önerilen şekilde saklanırsa, en az 6 ay dayanıklıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra NİBULEN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  RUHSAT SAHİBİ

  Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
  Büyükdere Cad. No: 193
  Levent 34394 Şişli-İstanbul
  Tel: 0212 339 10 00
  Faks: 0212 339 10 89

  ÜRETİM YERİ

  Sanofi Aventis Deutchland GmbH, Burning
  Str.50 D-65926 Frankfurt (Main)-Almanya

  Bu kullanma talimatı 27.12.2019 tarihinde onaylanmıştır.

  NIBULEN TIRNAK kullanma talimatı?

  NIBULEN TIRNAK CILASI KULLANMA TALİMATI

   

  NIBULEN TIRNAK kısa ürün bilgisi?

  NIBULEN TIRNAK CILASI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  NIBULEN TIRNAK detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699809655058
  ATC KoduD01AE14
  ATC Adıciclopirox
  Etkin MaddeSIKLOPROXOLAMINE CITRATE
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıSANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar80
  Birim CinsiMG/G
  Ambalaj Miktarı1
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalITHAL
  Kaynak ÜlkeALMANYA

  NIBULEN TIRNAK ATC sınıfı nedir?

  • D – DERMATOLOJİK PREPARATLAR
  • D01 – DERMATOLOJİK KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01A – TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01AE – DİĞER TOPİKAL KULLANIM İÇİN ANTİFUNGALLER
  • D01AE14 – SİKLOPİROKS

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz