RULID 300 MG 7 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

RULID SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

RULID özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

RULİD  300 mg filmtablet

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Roksitromisin 300 mg
 • Yardımcı maddeler: Pluronik F 68 (polioksietilen polioksipropilen glikol), hidroksipropilselüloz, polividon 30, aerosil 200, magnezyumstearat, talk, mısır nişastası, metilhidroksipropilselüloz, dekstroz (susuz), titandioksit, propilenglikol

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir,, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. RULİD nedir ve ne için kullanılır?
2. RULİD kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. RULİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. RULİD’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

RULID ne için kullanılır?

1. RULİD nedir ve ne için kullanılır?
 • RULİD, 1 tablette 300 mg roksitromisin etkin maddesi içerir. 7 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.
 • Piyasada RULİD 150 mg filmtablet adlı bir formu daha bulunmaktadır.
 • RULİD, makrolidler adı verilen gruba dahil bir antibiyotiktir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılır.


Doktorunuz size RULİD’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

 • – Kulak, burun veya boğaz bölgesinde yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için
 • – Solunum yollarına (akciğerler, bronşlar gibi) yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için
 • – Üreme organlarına yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için
 • – Cinsel temasla geçen bir infeksiyonu tedavi etmek için
 • – Derinizde veya yumuşak dokularda yerleşen bir infeksiyonu tedavi etmek için
 • – A ğız bo ş lu ğunda yerle şmi ş bir infeksiyonu tedavi etmek için

RULID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. RULİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RULİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • Makrolidler denen antibiyotik grubuna karşı alerjiniz varsa,
 • Damarları daraltıcı etkiye sahip, migren başağrılarında kullanılan ergo alkaloidleri adı verilen ilaç grubundan bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Vücut ağırlığınız 40 kg’dan düşükse kullanmayınız.

RULİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa (Doktorunuz bu duruma ra ğmen ilacın kullanılmasına karar verdiyse, düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri yaparak ve gerekirse dozu azaltarak sizi yakından takip etmeyi isteyebilir).
 • Ergot alkaloidleri (çavdar mahmuzu denilen bir mantardan elde edilen ilaç- kan damarlarını büzücü etkisi vardır) ile birlikte kullanıyorsanız
 • Kanınızda potasyum ve magnezyum dü ş üklü ğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemi ş se (Kalbinizde ritm bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir)
 • Diğer makrolid grubu antibiyotiklerde oldu ğu gibi Myastenia Gravisin (Bir tür kas güçsüzlü ğü hastalığı) ciddiyetini artırabilir.
 • Kalpte ritm bozuklu ğ u olmasını engelleyen ilaç (Sınıf IA ve III anti-aritmik) kullanmakta olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Kalbinizle ilgili uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) sizde doğuştan mevcutsa kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RULİD’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RULİD’in emilimi yiyeceklerden etkilendiği için tabletleri yemeklerden önce yeterli miktarda sıvı ile doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında RULİD’in kullanımı konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. RULİD gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında RULİD ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği az miktarda anne sütüne geçen etkin maddeden korumak için, emzirmeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma ve dikkat gerektiren işlerin yapılması durumunda sersemlik hissi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve çavdar mahmuzundan elde edilen ve damar daraltıcı etki yapan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında ergotizm adı verilen bir zehirlenme tablosunun gelişmesine yol açabilir.
 • Terfenadin (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığındakalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Karaciğerde aynı enzim sistemiyle parçalanan ilaçlar:
 • Astemizol (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır),
 • Sisaprid (mide barsak sistemindeki hareket bozukluklarında kullanılır),
 • Pimozid (bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılır) gibi ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Kalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Bromokriptin (Parkinson hastalığı, bazı hipofiz hastalıkları ve üreme bozukluklarında kullanılır) ile birlikte kullanıldığında kanda bromokriptin seviyesi artabilir.
 • Siklosporin (Ba ğ ı şıklık sistemini baskılayan bir ilaçtır) ile birlikte kullanıldığında kanda siklosporin seviyesi artabilir. Birlikte kullanılacağı zaman siklosporin dozu azaltılmalı ve böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir.
 • K vitamini antagonistleri (Damarda tıkanıklık oluşumunun önlenmesi için kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, protrombin zamanını ölçen test düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Disopiramid (Kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, EKG takibi ve kanda disopiramid seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Digoksin ve di ğer kalp glikozidleri (Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, sersemlik hissi ve kalpte ritim bozukluğu ile kendini gösteren ve kanda bu ilaçların seviyesinde artışın görüldüğü zehirlenme tablosuna yol açabilir. EKG takibi ve kanda kalp glikozidlerinin seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Midazolam (Anestezide kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında midazolamın etkisi uzayabilir ve güçlenebilir.
 • Sınıf IA ve II anti-aritmik ilaçlar (Kalpte ritm bozukluğunu engelleyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında kalpte ritim bozukluğunu artırabilir.
 • Teofilin ile birlikte kullanıldığında plazma konsantrasyonlarında genellikle doz ayarlaması gerektirmeyen hafif bir yükselme olduğu gösterilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

RULID nasıl kullanılır?

3. RULİD nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuzun başka bir önerisi yoksa kullanacağınız günlük doz, bir tablet RULİD 300 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu:

RULİD ağızdan alınır.

Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemekler önce ve çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız.

Vücut ağırlığınız 40 kg’dan düşük ise RULİD’i kullanmayınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

40 kg’ın üzerindeki çocuklarda (4 yaş üzeri) günde 2 kez 150 mg RULİD kullanılabilir.

Yaşlılarda kullanım:

Yaşlı hastalarda günde 2 kez 150 mg RULİD kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde kullanım:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda günde 2 kez 150 mg RULİD kullanılabilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

 • Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda günde tek doz 150 mg RULİD kullanılabilir.
 • RULİD 300 mg tablet şiddetli karaciğer yetmezliği durumunda kullanılmamalıdır.
 • Eğer RULİD’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 • Kullanmanız gerekenden daha fazla RULİD kullandıysanız:
 • RULİD’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 • RULİD’i kullanmayı unutursanız:
 • Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 • RULİD ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
 • RULİD tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, infeksiyona bağlı şikayetleriniz yeniden başlayabilir.

RULID yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi RULİD’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, RULİD’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız
 • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa
 • Derinizde a şırı kaş ıntıyla birlikte yaygın kırmızı döküntüler ve toplu iğne ba ş ı büyüklüğünde morluklar olursa

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin RULİD’ e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz ve size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bulantı, kusma, mide ağrısı, kanlı ishal
 • Karında şiddeti giderek artan ağrı, beraberinde bulantı ve kusma olmasıyla kendini gösteren pankreas iltihaplanması
 • Bulantı, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, eklem ağrıları ile birlikte göz aklarında ve deride sararma, idrar renginde koyulaşma ile kendini belli eden akut karaciğer iltihaplanması
 • AST, ALT ve alkalin fosfataz gibi enzimlerin kandaki seviyelerinde orta şiddette yükselme görülebilir.
 • Uzun süreli kullanımda bu antibiyotiğe duyarlı olmayan mikroorganizmaların a ş ırı üremesi söz konusu olabilir. Buna bağlı olarak üste eklenen bir başka infeksiyon varlığı açısından doktorunuz sizi düzenli olarak izlemek isteyebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Tat ve/veya koku alma duyularında bozukluk olabilir.
 • Sersemlik hissi, ba ş a ğ rısı, vücudun her hangi bir bölgesinde yanma, karıncalanma veya uyuşma şeklinde hissedilen öznel duyu bozukluğu
 • Varsanı, hayal görme (Halüsinasyonlar)

Bunlar RULİD ‘in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

RULID nasıl saklanır?

5. RULİD’in saklanması

RULİD’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra RULİD’i kullanmayınız.

 

Ruhsat Sahibi: Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No: 193 Levent-İstanbul.
Üretim yeri: PharmaVision San. ve Tic. A.Ş. 34010 Topkapı – İstanbul.

Bu kullanma talimatı………………. tarihinde   onaylanmıştır.

RULID kullanma talimatı?

RULID 300 MG FILM TABLET KULLANMA TALİMATI

 

RULID kısa ürün bilgisi?

RULID 300 MG FILM TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ

RULID detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699809096615
ATC Kodu J01FA06
ATC Adı roxithromycin
Etkin Madde ROKSITROMISIN
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı SANOFİ SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Birim Miktar 300
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 7
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ISPANYA

RULID ATC sınıfı nedir?

 • J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
 • J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
 • J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
 • J01FA – MAKROLİDLER
 • J01FA06 – ROKSİTROMİSİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz