SELDIYET 100 GR GRANUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SELDIYET SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

SELDIYET özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SELDİYET Perhiz Tuzu

Ağız yoluyla uygulanır.

 • Etkin madde: Herbir 1 gram oral toz 700 mg potasyum klorür, 280 mg amonyum klorür,

10 mg glutamik asit ve 10 mg magnezyum oksid içerir.

 • Yardımcı maddeler: Bulunmamaktadır.

Bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de SELDİYET’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SELDİYET nedir ve ne için kullanılır?
2. SELDİYET’ i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SELDİYET nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SELDİYET’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SELDIYET ne için kullanılır?

1. SELDİYET nedir ve ne için kullanılır?

SELDİYET. etkin madde olarak potasyum klorür, amonyum klorür, glutamik asit ve magnezyum oksid içerir.

SELDİYET, 50 g ve 100 g’lık tuzluk kapaklı cam şişelerde piyasaya verilmiştir.

SELDİYET, aşağıdaki durumlarda kullanılır.

 • Yüksek tansiyon
 • Kalp yetmezliği
 • Şeker hastalığı
 • Zayıflama rejimleri
 • Hipopotasemi (kanda potasyum miktarının çok düşük olması) durumları,
 • Diüretik (idrar söktürücü) kullanımı
 • Malabsorbsiyon (emilim bozukluğu)

SELDIYET kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SELDİYET’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SELDİYET’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • İlacın içerdiği maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Kanınızda potasyum miktarınız fazla (Hiperpotasemi) ise,
 • Böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Karaciğer hastalığınız varsa,
 • Adrenal yetersizliğiniz varsa,
 • Potasyumu tutan idrar söktürücü (spironolakton, triamteıen ya da amilorid gibi) kullanıyorsanız,
 • Sizin şeker hastalığına bağlı kan pH’sınızda düşme (diyabetik asidoz) varsa

SELDİYET’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Böbrek, karaciğer ya da kalp sorunlarınız varsa,
 • Mide ülseriniz varsa,
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,
 • Emziriyorsanız,
 • Kabızlık, irritabl barsak sendromu, barsak tıkanması, bağırsak kanseri, reflü, divertiküler hastalık, ülserler, hemoroidler gibi sindirim siteminizde herhangi bir sorun varsa

SELDİYET’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktorunuz söylemedikçe hamilelik sırasında kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Doktorunuz söylemedikçe emzirme sırasında kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri bilinmemektedir.

SELDİYET’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle spironolakton, triamteren ya da amilorid gibi potasyum tutan idrar söktürücü ilaçlar alıyorsanız SELDİYET kullanmayınız.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz:

 • Digoksin – kalp sorunları için
 • Yüksek kan basıncı için kullanılan ilaçlar:
 • ACE inhibitörleıi (lisinopril ya da kapropril gibi)
 • Anjiyotensin II reseptör antagonistleri (valsartan ya da losartan gibi)
 • Beta-blokeıier (atenolol ya da bopindolol gibi)
 • Siklosporin gibi bağışıklık sisteminizi etkileyen ilaçlar
 • İndometazin gibi “Non-steoidal-Anti-İnflamatuar İlaçlar-NSAİF’ gibi ağrı ya da enflamasyon için kullanılan ilaçlar
 • Heparin gibi kan sulandırıcı ilaçlar
 • “Anti-kolinerjikler” (mide krampları, kas ya da idrar kesesi spazmları, astım, taşıt tutması, zehirlenmenin bazı formları ya da cerrahi işlem sırasında uyumanızı sağlamak için kullanılanlar gibi değişik durumların tedavisi için kullanılanlar)

Levotiroksin içeren ilaçların magnezyum ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SELDIYET nasıl kullanılır?

3. SELDİYET nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Günlük potasyum ihtiyacını temin etmek için 5,5 – 11 g SELDİYET kullanımı yeterlidir. Bu miktar doktorun tavsiyesine göre artırılıp azaltılabilir. Şişenin koruyucu kapağındaki çizgiye kadar doldurulan SELDİYET, yaklaşık 3,3 g gelir. Doz bu ölçüyle ayarlanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

SELDİYET, pişmiş ve yenmeye hazır yemeğin üstüne ekilerek kullanılır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanım:

Çocuklarda kullanılmaz.

Yaşlılarda kullanım:

Vücutta potasyum birikme riski nedeniyle yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda potasyum içeren tuzların kullanımı vücutta potasyum birikimine neden olabileceğinden kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda artan olası elektrolit bozuklukları nedeniyle kullanılmamalıdır.

Eğer SELDİYET’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız He konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SELDİYET kullandıysanız:

SELDİYET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SELDİYET’i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SELDİYET ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

SELDIYET yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SELDİYET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri oluşursa doktorunuza söyleyiniz.

 • Kaşıntılı cilt kızarıklığı
 • Bulantı
 • Gaz
 • Kusma
 • Siyah ya da kanlı ishal
 • Mide bozukluğu, hasta hissetme ya da hasta olma, ciddi mide ağrısı, ülser riski; mide barsak sisteminde tıkanma, kanama ya da delinme
 • Kalp ya da böbrek sorunlarınız varsa ve ağırlaştığını hissediyorsanız. Buna vücudunuzda potasyum miktarının fazlalaşması neden olabilir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.sov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak doğrudan ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SELDIYET nasıl saklanır?

5. SELDİYET’in saklanması:

SELDİYET’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SELDİYET’i kullanmayınız / son kullanma tarihinden önce kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SELDİYET’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66
Üsküdar / İstanbul

İmal yeri:
KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / Tekirdağ

Bu kullanma talimatıtarihinde onaylanmıştır.

SELDIYET kullanma talimatı?

SELDIYET 100 GR GRANUL KULLANMA TALİMATI

 

SELDIYET kısa ürün bilgisi?

SELDIYET 100 GR GRANUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SELDIYET detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699828250012
ATC Kodu A12BA51
ATC Adı potassium chloride, combinations
Etkin Madde AMONYUM KLORUR + GLUTAMIK ASIT + MAGNEZYUM OKSIT + POTASYUM KLORUR
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 6 – GERI ODEMESI OLMAYAN URUNLER
Eşdeğeri 2 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU YOK
Firma Adı KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Birim Miktar 280+10+10+700
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 100
Reçete RECETESIZ
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke TURKIYE

SELDIYET ATC sınıfı nedir?

 • A – SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
 • A12 – MİNERAL DESTEKLERİ
 • A12B – POTASYUM
 • A12BA – POTASYUM
 • A12BA51 – POTASYUM KLORÜR, KOMBİNASYONLARI

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz