SEMOTIDIN 200 MCG / 2 ML I.V. INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN KONSANTRE ( 5 FLAKON )

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SEMOTIDIN SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

SEMOTIDIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SEMOTİDİN 200 mcg/2ml İ.V. infüzvonluk çözelti hazırlamak için konsantre

Damar içine uygulanır.

 • Etkin madde: Çözeltinin her 1 ınL’si etkin madde olarak 100 mikrogram deksmedetomidin (baz)’e eşdeğer 118,21 mikrogram deksmedetomıdın hidrokloriir içerir.
 • Yardımcı madde(ler): Sodyum klorür, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatım saklayım:. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEMOTİDİN nedir ve ne için kullanılır?
2. SEMOTİDİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SEMOTİDİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SEMOTİDİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SEMOTIDIN ne için kullanılır?

1. SEMOTİDİN nedir ve ne için kullanılır?

 • SEMOTİDİN 5 adet flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
 • Her flakonda 2 ıııL konsantre infuzyoıı çözeltisi içerisinde etkin madde olarak 200 mcg deksmedetomıdın (100 mcg/ınL) içerir. SEMOTİDİN, renksiz ve berrak bir çözeltidir.
 • SEMOTİDİN’in etkin maddesi olan deksmedetomidin diğer hipııotikler ve sedatifler (uyku vericiler ve sakinleştiriciler) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna aittir.

Deksmedetomidiıı hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde rahat soluk almaları için solunum yoluna boru yerleştirilmiş olan hastaları sakinleştirmek için kullanılmaktadır.

SEMOTIDIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SEMOTİDİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEMOTİDİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Deksmedetomıdın ya da bu ilacın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,
 • Kalp atımlarınızda düzensizlik (2. ve 3. derece kalp bloğu) varsa,
 • Tedaviye cevap vermeyen düşük kan basıncınız varsa,
 • Yakın zamanda inme veya beyninize kan sağlanmasını engelleyen diğer ciddi bir rahatsızlık geçirdiyseııız.

SEMOTİDİN almadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

SEMOTİDİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Anormal düşük kalp hızınız varsa (hastalık ya da yüksek derecede fiziksel foıııı nedeniyle),
 • Düşük kan basıncınız varsa,
 • Düşük kan hacminiz varsa, örneğin kanama soması,
 • Bazı kalp rahatsızlıklarınız varsa,
 • Yerleşik olarak kan basıncınız yüksekse.
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Yaşınız 65’in üzerindeyse,
 • Nörolojik bir rahatsızlığınız varsa (baş veya omuriliğinizde bir yaralanma veya inme),
 • Ciddi karaciğer problemleriniz varsa,
 • Bazı ilaçlardan özellikle anestezi yapan ilaçlardan soma ateşiniz çok yükseliyorsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SEMOTİDİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

SEMOTİDİN tedavisi ile yiyecek ya da içecekler arasında etkileşim meydana gelmesi olası değildir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız. SEMOTİDİN’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz ancak gerekli olması halinde size SEMOTİDİN verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız. SEMOTİDİN’i kullanmadan önce doktorunuza danışınız. SEMOTİDİN’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, doktorunuz, tedaviniz süresince emzirmeyi durdurmanızı isteyebilir.

Araç ve makine kullanımı

SEMOTİDİN uygulanmasını takiben araç ve makine kullanma kabiliyetinizde azalma olabileceği için herhangi bir araç ve makine kullanmayınız.

SEMOTİDİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler SEMOTİDİN her bir flakoııda 1 ınıııol (23 ıııg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SEMOTİDİN birlikte uygulandığında anestetikler, sedatıfler (sakinleştiriciler), hıpııotikler (uyku verici ilaçlar) ve opioıdleıiıı (afyon benzeri ilaçlar) etkilerinde artışa yol açabilmektedir. Birlikte uygulandıkları zaman. SEMOTİDİN ya da eşlik eden anestetik, sedatif. lııpııotık ya da opioıd dozunun azaltılması gerekebilir.

Sevofluran. izofluıan, pıopofol, alfeııtaııil ve midazolam ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır. doz azaltılması gerekebilir.

SEMOTİDİN’in, amfoterisin B (mantar tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve diazepaııı (kaygı giderilmesinde kullanılan bir ilaç) ile geçimsiz olduğu gösterildiğinden bu ilaçlarla birlikte ayııı setle damar yoluna verilmemelidir.

SEMOTİDİN, damar genişletici ve kalp atını hızını azaltıcı (negatif kroııotropık ilaç) ilaçlarla birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SEMOTIDIN nasıl kullanılır?

3. SEMOTİDİN nasıl kullanılır?

SEMOTİDİN yalnızca yoğun bakımdaki veya ameliyathanedeki hastalar konusunda deneyimli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz sizin için uygun doza karar verecektir. SEMOTİDİN dozır yaşınıza, kilonuza, genel sağlık durumunuza, gerekli sakinleştirme (sedasyoıı) düzeyine ve ilaca nasıl cevap vereceğinize bağlıdır. Gerekli olduğunda doktorunuz dozunuzu değiştirebilir. Doktorunuz tedavi boyunca kalbinizi ve kan basıncınızı takıp edecektir.

SEMOTİDİN, 24 saatten uzun süren uygulamalarda kullanılmamalıdır.

Uygulama yolu ve metodu:

SEMOTİDİN uygulaması, kontrollü bir iııfüzyoıı cihazı kullanılarak damar içıııe yapılmalıdır.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

SEMOTİDİN 18 yaşından küçük çocuklarda kullanıma ilişkin herhangi bir doz önerisi bulunmamaktadır.

Yaşlılarda kullanımı:

65 yaşın üzeıiııdekı hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz azaltılması gerekebilir.

Eğer SEMOTİDÎN’iıı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEMOTİDİN kullandıysanız:

SEMOTİDÎN doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ise uygun tedavi yapılacaktır.

SEMOTİDÎN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

SEMOTİDİN’i kullanmayı unutursanız

SEMOTİDÎN doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir durumun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SEMOTİDİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler

SEMOTİDİN doktor denetiminde kullanılacağından, böyle bir dununun gelişmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Böyle bir dunını söz konusu olduğunda ise yaşayabileceğiniz olası yan etkiler için uygun tedavi yapılacaktır.

SEMOTIDIN yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi SEMOTİDİN in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın 

Yaygın

Yaygın olmayan 

Seyrek

Çok seyrek 

Bilinmiyor

: 10 hastanın en az Dinde göriilebılır.

: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın bilinden fazla görülebilir.

: 100 hastanın bilinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla göriilebılır.

: 1.000 hastanın birinden az. fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

: 10.000 hastanın bilinden az görülebilir.

: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

SEMOTİDİN’in yan etkileri şunlardır:

Çok yaygın

 • Kalp atımının yavaşlaması
 • Düşük ya da yüksek kan basıncı

Yaygın

 • Dolaşan kan hacminin azalınası (hipovolemi)
 • Kan şeker düzeyinde artış
 • Kan potasyum düzeyinde azalma
 • Huzursuzluk
 • Kalp atımının hızlanması
 • Kalp krizi
 • Solunumun baskılannıası
 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması
 • Kan ve dokularda oksijen eksikliği
 • Akciğerlerin su toplaması
 • Bulantı
 • Ağız kumluğu
 • Kusma
 • Yoksunluk belirtileri
 • Vücut ısısının 40’C’nm üstüne çıkması
 • Üşüme-titreme
 • Kol ve bacaklarda şişme
 • îdıaıa çıkmada azalma
 • İşlem soması kanama

Yaygın olmayan

 • Vücutta asit birikmesi
 • Kan albümiıı düzeyinde azalma
 • Hayal görme
 • Azalmış kalp işlevi
 • Nefes darlığı, geçici solunumun durması
 • Karın şişliği
 • İlacın etkisiz olması
 • Susama

Bilinmiyor

 • Kansızlık
 • Vücutta solunuma bağlı olarak asit birikmesi
 • Kan potasyum düzeyinde aıtıııa
 • Alkalin fosfataz artışı
 • Kan şeker düzeyinde azalma
 • Huzursuzluk
 • Zihin karışıklığı
 • Taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu
 • Yanılsama
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Sinir boyunca hissedilen ağrı
 • Sinir iltihabı
 • Konuşma bozukluğu
 • Havale
 • Gözün önünde ışık çakmaları
 • Anormal görme
 • Kanama
 • Solunum yollarının daralması
 • Vücut sıvılarında karbondioksit birikmesi
 • Solunum yetersizliği
 • Akciğerde tıkanıklık
 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Karaciğer enzimlerinde artış
 • Anormal karaciğer fonksiyonu
 • Kan bilirubin düzeyinde artma
 • Terlemede artış
 • Kanda üre artışı
 • Az ya da aşırı miktarda idrar yapma
 • Ateş
 • Yüksek ateş
 • Hafif uyuşma
 • Ağrı
 • Sertlik

Eğer bu kullanma talimatında balısi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin ıaporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etkilen Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildiıim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SEMOTIDIN nasıl saklanır?

5. SEMOTİDİN’in saklanması

SEMOTİDİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Orijinal kutusunda 25°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SEMOTİDİN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEMOTİDİN’i kullanmaymız. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:
VEM İLAÇ San. ve Tic. A.Ş
Söğiitözü Mahallesi 2177. Cadde No:10B/49
Çankaya/ANKARA

Üretim yeri:
VEM İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Malı. Fatih Blv. No:38
Kapaklı / TEKİRDAĞ
 

Bıı kullanma talimatı 19/11/2018 tarihinde onaylanmıştır.

SEMOTIDIN kullanma talimatı?

SEMOTIDIN 200 MCG-2 ML I.V. FLAKON KULLANMA TALİMATI

 

SEMOTIDIN kısa ürün bilgisi?

SEMOTIDIN 200 MCG-2 ML I.V. FLAKON KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SEMOTIDIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699844761899
ATC Kodu N05CM18
ATC Adı dexmedetomidine
Etkin Madde DEKSMEDETOMIDIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MCG
Ambalaj Miktarı 5
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ABD

SEMOTIDIN ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N05 – PSİKOLEPTİKLER
 • N05C – HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
 • N05CM – DİĞER HİPNOTİKLER VE SEDATİFLER
 • N05CM18 – DEKSMEDOTOMİDİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz