SEVORANE LIKIT %100 (100 ML SOLUSYON)

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SEVORANE LIKIT SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenmez.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
 • Yatarak Tedavi     :Ödenmez

SEVORANE LIKIT özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi

Solunum yoluyla uygulanır.

 • Etkin madde: Her bir 100 ml SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi, 100 ml sevofluran içerir. Her bir 250 ml SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi, 250 ml sevofluran içerir.

 • Yardımcı madde: Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmistir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SEVORANE nedir ve ne için kullanılır?
2. SEVORANE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SEVORANE nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SEVORANE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SEVORANE LIKIT ne için kullanılır?

1. SEVORANE nedir ve ne için kullanılır?

 • SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi, 100 ml ve 250 ml Solüsyon kahverengi polietilen naftalat (PEN) şişede kullanıma sunulmuştur.
 • Her bir 100 ml SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi, 100 ml sevofluran içerir. Her bir 250 ml SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi, 250 ml sevofluran içerir.
 • SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi, renksiz berrak bir sıvıdır.
 • SEVORANE, genel anestezikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar, vücudun merkezi sinir sistemi aktivitesinin geçici olarak azaltılması yoluyla işlev görmektedir. Aktivitedeki bu azalma, cerrahi girişimin ağrı ya da rahatsızlık hissedilmeden uygulanmasına olanak sağlayan bilinç kaybı da dahil olmak üzere, vücutta tam bir duyu kaybına neden olmaktadır.
 • SEVORANE, özel bir anestezi makinasına (vaporizatör) konulduğunda soluduğunuz oksijen ile karışan bir gaza dönüşür.
 • SEVORANE, solunan (inhalasyon) bir anesteziktir ve ameliyat sırasında erişkinlerde ve çocuklarda derin ve ağrısız bir uykuyu (genel anestezi) başlatmak ve devam ettirmek için kullanılır.

SEVORANE LIKIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SEVORANE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SEVORANE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • – Size önceden genel anestezi olmamanız gerektiği söylendiyse,
 • – SEVORANE veya başka bir anestezi ilacına karşı alerjik iseniz,
 • – Sizin veya ailenizin herhangi bir ferdinin bir ameliyat sırasında malign hipertermi (vücut sıcaklığında hızlı artış ve şiddetli kas kasılmaları) adı verilen bir durum yaşadığını biliyorsanız,
 • – Karaciğer sorunlarınız varsa ve daha önce genel anestezi aldıysanız, özellikle kısa bir dönem içinde genel anestezi tekrarlandı ise servis doktorunuza, cerrahınıza veya anestezi uzmanınıza söyleyiniz. Bazı anestezikler bazen ciltte ve gözlerde sararmaya (sarılık) yol açan karaciğer sorunlarına neden olabilirler.

SEVORANE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • – Eğer QT uzaması (elektrokardiografi’de (EKG) belirli bir zaman aralığında uzama) veya QT uzaması ile ilişkilendirilebilen torsades de pointes (spesifik bir kalp ritim bozukluğu tipidir) mevcut ise (SEVORANE’in bunlara bazen neden olduğu bilinmektedir.),
 • – Eğer mitokondri ile ilgili bir hastalığınız varsa,
 • – Eğer nöbet riskiniz varsa yada eğilimli iseniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Yukarıdakilere ilave olarak, eğer SEVORANE çocuğunuza uygulanıyor ise ve aşağıda yer alan durumlar mevcut ise servis doktorunuza, cerrahınıza veya anestezi uzmanınıza söyleyiniz.

Eğer;

 • – Nöbet veya nöbet hastalığı (kriz) mevcut ise (SEVORANE nöbet riskini artırabilir.),
 • – Pompe hastalığı (metabolik bir hastalık) mevcut ise (SEVORANE bazı durumlarda ciddi olabilen anormal kalp ritmine neden olabilir),
 • – Duchenne musküler distrofisi gibi ciddi bir kas hastalığı mevcut ise,
 • – Mitokondriyal bir hastalık mevcut ise (doğuştan gelebilen bir hastalık olabilir ve kalp, beyin ve böbreğin özel hücrelerini etkileyebilir).

Tüm ilaçlarda olduğu gibi, klinikteki hekiminize veya anestezi uzmanınıza hangi ilaç tedavilerini almakta olduğunuzu söylemeniz önemlidir. Bu durum, özellikle aşağıdaki ilaçları almakta iseniz önem taşımaktadır:

 • – Amfetaminler (uyarıcılar)
 • – Beta blokerler, kalsiyum antagonistleri veya verapamil olarak adlandırılan ilaç (yüksek kan basıncını ve belirli kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmaktadır)
 • – İzoniazid (tüberküloz tedavisi için kullanılan bir antibiyotiktir)
 • – Sarı Kantaron (St John’s Wort) (depresyon tedavisinde kullanılan yardımcı bir bitkisel ilaçtır)
 • – Dekonjestan ilaçlar (efedrin)
 • – Antidepresanlar (non-selektif MAO inhibitörleri)
 • – Kalsiyum antagonistleri
 • – Beta sempatomimetrik ajanlar (isoprenalin gibi) ve alfa-beta sempatomimetrik ajanlar (adrenalin ve noradrenalin gibi) (sempatik sinir sistemine etkili ilaçlardır)
 • – Benzodiazepinler (sakinleştirici olarak kullanılır) ve opioidler (ağrı kesici olarak kullanılır)

SEVORANE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 • SEVORANE’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasının herhangi bir etkisi yoktur.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamile iseniz veya hamile olma olasılığınız var ise doktorunuza söyleyiniz.
 • Hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur. Bundan dolayı sevofluran, hamilelerde ancak gerektiğinde doktorun önerisi ile kullanılabilir.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • SEVORANEin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. SEVORANE uygulamasını takiben 48 saat süre ile emzirmenin durdurulması ve bu aralıkta üretilen sütün atılması tavsiye edilir.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:
Diğer ajanlarla olduğu gibi, makina kullanmak gibi zihin açıklığı gerektiren aktivitelerin başarılması, genel anestezi sonrası bir müddet bozulabilir. SEVORANE anestezisinden sonra doktorunuz kullanabileceğinizi söyleyene kadar araç ve tehlikeli makina kullanmayınız.

SEVORANE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:
SEVORANE herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile SEVORANE’in birlikte kullanımı:

 • – Sakinleştirici (benzodiazepin) ve ağrı kesiciler (opioidler) sevofluranın akciğer hava keselerindeki konsantrasyonunu azaltabilir.
 • – Azotlu gaz (nitröz oksit) ile beraber kullanıldığında sevofluranın akciğer hava keselerindeki maksimum konsantrasyonu azalır.
 • – SEVORANE’in vücutta parçalanması, karaciğer enziminin (sitokrom P450 (CYP)2E1) bilinen aktivite hızlandırıcıları (örn. izoniyazid ve alkol) ile artabilir.
 • – Damardan verilen anestezik (örn. propofol) kullanımı sonrasında SEVORANE’in daha düşük konsantrasyonları gerekebilir.
 • – SEVORANE, depolarize etmeyen kas gevşeticilerin yaptığı nöromusküler blokajın (sinir kas kavşağında sinir iletiminin durdurulması), hem yoğunluğunu hem de etki süresini etkiler.
 • – Sevofluran ve dolaylı etki gösteren sempatomimetik (sempatik aktiviteyi arttıran ilaçlar) ürünlerin (amfetaminler, efedrin) eşzamanlı kullanımında akut hipertansif epizot (ani yüksek tansiyon atağı) riski bulunmaktadır.
 • – Verapamil ve sevofluran eş zamanlı uygulandığında atriyoventriküler iletimin (kalpteki sinyal iletimin) bozulduğu gözlemlenmiştir.
 • – Uzun süre Sarı Kantaron (St John’s Wort) ile tedavi gören hastalarda halojene edilmiş inhalasyon anestezikler ile anesteziden kaynaklanan ciddi hipotansiyon ve geç uyanma bildirilmiştir.
 • – Sevofluran ile birlikte kullanılan Adrenalin (epinefrin) ve Norepinefrin anormal kalp ritimlerine neden olabilir.
 • – Selektif olmayan monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri (bir antidepresan türü), sevofluran ile birlikte kullanıldığında düşük kan basıncı ya da yüksek kan basıncı dönemlerine yol açabilir.
 • – Beta-blokerler, kalsiyum antagonistleri ya da verapamil olarak adlandırılan bir ilaç (yüksek kan basıncı ve bazı kalp hastalıklarının tedavisi için kullanılan), kalp atım hızında azalmaya neden olabilir.
 • – Sevofluran ile birlikte kullanılan suksinilkolin (kas gevşetici), potasyum düzeylerinde fatal olaylara yol açan bir artışa neden olabilir.
 • – Ameliyatlarda yaygın olarak kullanıldığı üzere sevofluran uygulaması barbitüratlarla geçimlidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa, lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SEVORANE LIKIT nasıl kullanılır?

3. SEVORANE nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • SEVORANE, size daima bir anestezi uzmanı tarafından uygulanabilir.
 • Alacağınız SEVORANEdozuna anestezi uzmanınız tarafından karar verilecektir ve yaşınıza, kilonuza ve ameliyatınızın türüne göre değişecektir.
 • SEVORANE’in hoş bir kokusu vardır ve çok hızlı ve rahat bir şekilde uykuya dalarsınız.

Uygulama yolu ve metodu:

Anestezi başlangıcında uykuya geçme
Bazen hastalardan bir maske yoluyla SEVORANE gazını içlerine çekmeleri istenebilir ama genellikle SEVORANE almadan önce uykuya girmeleri için başka bir anestezik madde enjeksiyon yoluyla verilecektir.

Anestezi süresince uykuda kalma
Bir anestezi uzmanı gözleminde, operasyon süresince maske ile sevofluran solumaya devam edeceksiniz.

Anestezi sonrası uyanma
Anestezi uzmanı tarafından sevofluran solumanız durdurulduğunda, birkaç dakika içerisinde uyanacaksınız.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
SEVORANE, anestezi uzmanı tarafından hastanın yaşı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yaşlılarda kullanımı:
SEVORANE, anestezi uzmanı tarafından hastanın yaşı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Özel kullanım durumları :

Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Böbrek/karaciğer yetmezliğiniz varsa uzman doktorunuzla konuşunuz.

Eğer SEVORANEin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SEVORANE kullandıysanız:
Uzman doktor tarafından uygulanacağından ilgili değildir.

SEVORANE’i kullanmayı unutursanız
Uzman doktor tarafından uygulanacağından geçerli değildir.

SEVORANE ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
Uzman doktor tarafından uygulanacağından geçerli değildir.

SEVORANE LIKIT yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SEVORANE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkiler operasyonunuz sırasında ve sonrasında meydana gelebilir.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız servis doktorunuz veya anestezi uzmanınıza danışmanız önemlidir.

Sevofluran ile görülen aşağıdaki yan etkiler ciddidir ve operasyon sırasında bunlara gerekliliğe göre anestezistiniz veya cerrahınız müdahale edecektir.

Aşağıdakilerden biri olursa SEVORANE kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • – Kalp atışında yavaşlama (bradikardi)
 • – Boğaz spazmı (boğazda daralma hissi)
 • – Ameliyatınız sırasında anestezistiniz tarafından yakından izlenecek ve ameliyattan sonra baş dönmesi ile tanınabilecek kalp rahatsızlıkları.
 • – Anaflaktik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)
 • – Aşırı duyarlılık tepkisi (anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyonlar),Kızarıklık, yüzün şişmesi, hırıltı gibi belirtilerin olduğu alerjik reaksiyonlar
 • – Genel anestezi sırasında vücut ısısının aşırı derecede artması (malign hipertermi)
 • – Hırıltı ve nefes darlığı
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin SEVORANE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi mudahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkilerin sıklığı aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır;

Çok yaygın

:Tedavi edilen hastaların 10’da 1’inden fazla.

Yaygın

:Tedavi edilen hastaların 10’da 1’inden az fakat 100’de 1’inden fazla.

Yaygın olmayan

:Tedavi edilen hastaların 100’de 1’inden az fakat 1000’de 1’inden fazla. 

Seyrek

:Tedavi edilen hastaların 1000’de 1’inden az fakat 10.000’de 1’inden fazla.

Çok seyrek

:Tedavi edilen hastaların 10.000’de 1’inden az.

Bilinmiyor

:Pazarlama sonrası deneyimlerden gönüllü olarak bildirilmiştir. Bu nedenle, advers olayların gerçek sıklığı tahmin etmek mümkün değildir ve sıklığı ‘bilinmiyor’ şeklindedir.

Diğer yan etkilerin sıklığı aşağıdaki gibidir:

Çok yaygın:

 • – Huzursuzluk (ajitasyon)
 • – Düşük kan basıncı (hipotansiyon)
 • – Öksürme
 • – Bulantı
 • – Kusma

Yaygın:

 • – Uyuklama (somnolans)
 • – Baş dönmesi
 • – Baş ağrısı
 • – Kalp atışında hızlanma (taşikardi)
 • – Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • – Yavaş, yüzeysel nefes alıp verme (solunum depresyonu)
 • – Gırtlak ve boyun kaslarının kasılması (larengospazm)
 • – Salya artışı (hipersekrasyon)
 • – Üşüme
 • – Ateş (pireksi)
 • – Vücut ısısının normalin altına düşmesi (hipotermi)
 • – Anormal şeker (glukoz) seviyesi
 • – Anormal karaciğer fonksiyon testi*
 • – Anormal beyaz kan hücre sayımı
 • – Artmış kan florür düzeyi**
 • – Delirium (hezeyan)

Yaygın olmayan:

 • – Akyuvar (beyaz kan hücreleri) sayısında artış (lökositoz)
 • – Akyuvar (beyaz kan hücreleri) sayısında azalma (lökopeni). Beyaz kan hücrelerinin sayısındaki bir azalma, baş dönmesi, yorgunluk, halsizlik, ağız ülserleri ve enfeksiyona eğilimi ile ilişkili olabilir.
 • – Zihin karışıklığı
 • – Kalp atım düzensizliği (aritmi)
 • – Nefes kesilmesi (apne)
 • – Oksijen yetmezliği
 • – Astım
 • – İdrara çıkmada zorluk
 • – İdarda şeker (glikozüri) ***
 • – Böbrek fonksiyon testlerinde anormallik*

Bilinmiyor:

 • – Konvülsiyonlar (kasılmalar)
 • – İstenmeyen seğirme ve sıçrama hareketleri (distoni)
 • – Kalp durması, ritm bozukluğu
 • – QT uzaması ile ilişkilendirilebilen torsades de pointes (spesifik bir kalp ritim bozukluğu tipidir)
 • – Akciğerlerde bronşların istenmeyen şekilde kasılması (bronkospazm)
 • – Solunum güçlüğü
 • – Akciğerlerde sıvı birikmesi (pulmoner ödem)
 • – Akut böbrek yetmezliği, koyu renkli idrar
 • – Hepatit
 • – Karaciğer yetmezliği
 • – Karaciğer dokularında yıkım, inflamasyon, gözlerde sararma
 • – Döküntü
 • – Kurdeşen
 • – Kaşıntı
 • – Egzama (kontakt dermatit)
 • – Şişkin yüz
 • – Kas seğirmesi
 • – Göğüs rahatsızlığı

* Eğer kan testiniz varsa, size yükselmiş karaciğer enzimleri, yükselmiş kreatinin veya yükselmiş beyaz kan hücresi seviyeleriniz olduğu söylenebilir. Bu durum, normalde herhangi bir belirtiye neden olmayacaktır.

** Sevofluran vücutta parçalandığı için kandaki florür seviyeleri anestezi sırasında veya sonrasında hafifçe yükselebilir. Fakat bu seviyelerin zararlı olduğu düşünülmemektedir ve çok geçmeden normale dönerler.

*** Eğer idrar testiniz varsa, idrarınızda glukoz olduğu söylenebilir. Bu durum, normalde herhangi bir belirtiye neden olmayacaktır.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Çok seyrek olarak, kalp atışlarının durduğu durumlarda kalbin durması raporlar edilmiştir. Ameliyattan sonra, bazı çocukların kandaki potasyum seviyelerindeki değişiklikler nedeniyle yaşamı tehdit edecek düzensiz kalp ritimlerine sahip olabilirler.

Pompe hastalığı olan çocuklarda izole kalp ritim problemleri vakaları bildirilmiştir.

Anestezi altındayken oluşabilecek diğer diğer yan etkiler gerekirse doktorunuz tarafından yönetilecektir.

SEVORANE kullanımından sonra birkaç dakika içinde kendinize gelir veya uyanırsınız. Özellikle, çocuklar uyanma sırasında huzursuz olabilirler. Eğer, fazladan ağrınız var ise doktorunuza veya anestezistinize söyleyiniz. SEVORANE anestezisi aldıktan sonra başka olağan dışı veya beklenmedik belirtiler ortaya çıkarsa bunları derhal servis doktorunuza veya anestezi uzmanınıza söyleyiniz.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SEVORANE LIKIT nasıl saklanır?

5. SEVORANE’in saklanması

SEVORANE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SEVORANE %100 İnhalasyon Çözeltisi, 100 ml Solüsyon, 250 ml Solüsyon 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SEVORANE’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi belirtilen ayın son günüdür.

Eğer üründe/ambalajında bozukluklar fark ederseniz SEVORANE’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi:

AbbVie Tıbbi İlaçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ümraniye/İstanbul/Türkiye

Üretim Yeri:

Aesica Queenborough Ltd.
Queenborough Kent / İngiltere

Bu kullanma talimatı …….. /……. /….. tarihinde onaylanmıştır.

SEVORANE LIKIT kullanma talimatı?

IZOTONIK SODYUM KLORUR % 0,9 BIOSEL SOL KULLANMA TALİMATI

 

SEVORANE LIKIT kısa ürün bilgisi?

IZOTONIK SODYUM KLORUR % 0,9 BIOSEL SOL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SEVORANE LIKIT detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680656080186
ATC Kodu N01AB08
ATC Adı sevoflurane
Etkin Madde SEVOFLURANE
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı ABBVİE TIBBİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Birim Miktar 100
Birim Cinsi ML
Ambalaj Miktarı 100
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal ITHAL
Kaynak Ülke ISPANYA

SEVORANE LIKIT ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N01 – ANESTEZİKLER
 • N01A – GENEL ANESTEZİKLER
 • N01AB – HALOJENLİ HİDROKARBONLAR
 • N01AB08 – SEVOFLURAN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz