STENOR 4 MG/4 ML IV INF. ICIN ENJ.COZ.ICEREN 10 AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  STENOR SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  STENOR özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  STENOR 4 mg/4 mİ I.V. İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

  Damar içine uygulanır.

  • Etkin madde: Her ampul 8 mg norepinefrin bitartarat (4 mg norepinefrin baza eşdeğer) içerir
    
  • Yardımcı maddeler: Sodyum metabisülfıt, sodyum klorür, sodyum hidroksit (pH ayan için), hidroklorik asit (pH ayan için) ve enjeksiyonluk su.
    

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için Önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatım saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
    

  Bu kullanma talimatında:

  1. STENOR nedir ve ne için kullanılır?
  2. STENOR ’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. STENOR nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. STENOR’un saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  STENOR ne için kullanılır?

  1. STENOR nedir ve ne için kullanılır?

  STENOR hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır. STENOR 10 adet 4 mİ çözelti içeren tip I cam ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak norepinefrin bitartarat içerir.

  STENOR çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonra damar içine uygulanır. STENOR aşağıdaki acil durumlarda kullanılır;

  – Akut hipotansiyon durumlarında kan basıncının normale döndürülmesinde.

  STENOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. STENOR’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  STENOR’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Norepinefrine veya STENOR’un içeriğindeki diğer yardımcı maddelere aleıji durumlarında.
  • Hipertansiyon (yüksek kan basmcı) durumlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında norepinefrinin etkilerine daha duyarlı olabilirler.
  • Kan hacim eksikliğinden dolayı olan hipotansiyon durumlarında.
  • Kanda aşın karbondioksit (hiperkapni), doku oksijen yetmezliği (hipoksi) ve tıkayıcı damar hastalığı durumlarında,
  • Prinzmetal’s Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağnsı durumlannda, çünkü bu hastalarda koroner (kalbin kan damarları) kan akımı miyokardiyal enfartüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.
  • Hipertroidizm (tiroid bezinin aşın çalışması) durumlarında böyle hastalar norepinefrinin etkilerine aşın duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.
  • Kloroform, siklopropan ve halotan anestezisi sırasında çünkü norepinefrin kalp kaslarının uyanlabilirliğini artırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

  STENOR’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • STENOR alt ekstremite bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.
  • STENOR’u güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseliş riski her zaman vardır. Kan basıncının aşın yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.
  • Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.
  • Şeker hastalığı (diyabet), dar açılı glokom veya prostat büyümesi durumunda dikkatli olunmalıdır.
  • Norepinefrin güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  STENOR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Norepinefrin, plasentanın kan dolaşımım düşürebilir ve fetusun kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetusun boğulmasına neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydalan, bebeğe olası risklerden daha fazlaysa kullanılmalıdır.

  Emzirme

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Norepinefrin’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  Norepinefrin’in süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştın İmam ıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da STENOR tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına/tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasını ve STENOR tedavisinin emziren anne açısından faydasmı dikkate alarak doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  STENOR’un araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi yoktur.

  STENOR’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  STENOR yardımcı madde olarak sodyum metabisülfıt içerir, bu (özellikle sülfitlere duyarlı hastalarda) çok nadiren ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve bronkospazma neden olabilir.

  Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum içerir. Bu dozda herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropan veya halotan gibi (kalp kaslarının uyanlabilirliğini arttıran ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı İlaçlar ile STENOR kullanılmamalıdır.

  Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda ve kullanılan Atropin sülfat, alerjide kullanılan antihistaminikler (difenilhidramin, tripelennamin, deksklorfeniramin) ile dikkatli kullanılmalıdır.

  Ergotamin türevi bazı alkaloidler (guanetidin veya metildopa) norepinefrinin vazopresöretkisini potansiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.

  Yüksek miktarda dijitalin ve kinidin alan hastalarda kalp ritmi bozuklukları oluşabilir.

  Rezerpin, guanetidin ve kokain STENOR etkilerini arttırabilir.

  Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik antidepresanlar (örn. îmipramin) ve monoamin oksidaz inhibitörleri ile kullanılmamalıdır.

  Furosemid ve diğer diüretikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.

  Norepinefrinin gliserol, asetoasetat, p-hidroksibutirat ve glukoz’un dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insüüni, laktat, piruvat ve alanın seviyeleri norepinefrin ile düşer.

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  STENOR nasıl kullanılır?

  3. STENOR nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  STENOR, % 5’lik glukoz çözeltisi içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Sağlık personeline yönelik bilgiler bu belgenin sonunda yer almaktadır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  STENOR, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infuzyon ile uygulanacaktır.

  Eğer STENOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla STENOR kullandıysanız:

  STENOR hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  Aşın doz durum lannda veya aşın duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şu etkiler daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasında ağrı, solukluk, aşın terleme ve kusma.

  Tedavi:

  Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

  Antidot: Fentolamin mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 mg) intravenöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

  Uygulanması gerekenden fazla STENOR kullanıldığını düşünüyorsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  STENOR kullanmayı unutursanız:

  Geçerli değildir.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  STENOR yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, STENOR’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılabilir.

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  : 10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :1000 hastanm birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  :10.000 hastanm birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Çok yaygın:

  • Yüksek tansiyon ve dokuda oksijen yetersizliği. Güçlü damar daraltıcı etkiden dolayı iskemik hasar.
    

  Yaygın:

  • Çarpıntı, düşük nabız, kalp ritminde bozulma, düzensiz kalp atışı, kalpteki fiı adreneıjik etkiden kaynaklanan kalp kasının kasılmasındaki artış, akut kalp yetmezliği.
    

  Yaygın olmayan:

  • Endişe, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, psikotik durum, güçsüzlük, çarpıntı, dikkat artışı, iştahsızlık, bulantı ve kusma.
  • Göz içi basıncının ani yükselişi: iridokom açısının kapanmasına anatomik olarak ön yatkınlığı olanlarda çok sıktır.
  • Solunum yetmezliği ve güçlüğü, nefes darlığı.
  • Enjeksiyon bölgesinde tahriş ve doku ölümü, uzuv ve yüzde soğukluk ve solgunlukla sonuçlanabilecek kan damarlarının büzülmesi.
    

  Kan hacim yerine konması yapılmadan, kan basıncını devam ettirmek için sürekli norepinefiın uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

  • Ciddi çepersel ve iç organsal damar daralması
  • Renal kan çıkışında azalma
  • İdrar üretiminde azalma
  • Dokularda yetersiz oksijen düzeyi
  • Kanda laktik asit seviyesinde artış.

  Norepinefnn’in olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hipertansif etkisinden kaynaklanmaktadır. Akciğer ödemi ve beyin kanaması ile akut hipertansiyon meydana gelebilir.

  İntravenöz infiizyon sırasında norepinefnn sızıntısı infiizyon alanının çevresinde uyuşukluğa ve doku ölümüne neden olabilir. Uzamış infuzyonları ekstrem itelerin kangreni takip edebilir.

  İnfiizyon bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (sızıntılı veya sızmtısız olabilir) sıcak sargı ve fentolamin (5mg/10ml serum fizyolojik ile seyreltilmiş) ile alanın infiltrasyonu ile hafifletilebilir.

  Plazma insülini, laktat, piruvat ve alanin seviyeleri norepinefnn ile düşer.

  Herhangi bir potent vazopressorun uzamış uygulaması plazma hacim deplesyonuna neden olabilir, bu uygun sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazma hacimleri düzelmezse, norepinefnn tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veya kan basıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi periferik ve viseral vazokonstriksiyon riskiyle devam edebilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  STENOR nasıl saklanır?

  5. STENOR’un saklanması

  STENOR ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  STENOR ampulleri 2-8°C arasındaki sıcaklıkta (buzdolabında) ve ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Seyreltilen infiizyon çözeltileri 25 °C’de % 0,9’luk sodyum klorür içeren (karışım 50/50 h/h) veya içermeyen %5’lik dektroz çözeltisinde 24 saat stabildir.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra STENOR ’u kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz STENOR’u kullanmayınız.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız STENOR ’u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Ruhsat sahibi:

  Global Pharma İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
  Yenişehir Mah. Burak Sok. No:21 Kat:4 D:11
  Ataşehır -İstanbul
  Tel:+90 216 576 33 18
  Faks:+90 216 576 33 17

  Üretim Yeri:

  Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  Lüleburgaz – Kırklareli


  Bu kullanma talimatı 30.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.

  STENOR kullanma talimatı?

  STERADINE 4 MG-4 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN 10 AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  STENOR kısa ürün bilgisi?

  STERADINE 4 MG-4 ML IV INF. ICIN KON. COZ. ICEREN 10 AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  STENOR detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699586752476
  ATC KoduC01CA03
  ATC Adınorepinephrine 
  Etkin MaddeNORADRENALIN BITARTARAT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıEİP ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
  Birim Miktar4+4
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  STENOR ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
  • C01C – KARDİYAK GLİKOZİDLERİ HARİÇ KARDİYAK STİMÜLANLAR
  • C01CA – ADRENERJİK VE DOPAMİNERJİK AJANLAR
  • C01CA03 – NOREPİNEFRİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz