SYMRA 75 MG 14 KAPSUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

SYMRA SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Raporla Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Raporla Ödenir

SYMRA özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

SYMRA 75 mg kapsül

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir SYMRA kapsül 75 mg pregabalin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Dikalsiyum fosfat anhidrat white coarse powder, Sodyum nişasta glikolat, Kolloidal silikon dioksit.
 • Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler: Azorubin, karmoizin (E122), Titanyum dioksit (E171), Jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • E ğ er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kiş isel olarak sizin için reçete edilmiş tir, ba ş kaları na vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğ inizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazı lanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SYMRA nedir ve ne için kullanılır?
2. SYMRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. SYMRA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SYMRA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

SYMRA ne için kullanılır?

1. SYMRA nedir ve ne için kullanılır?

SYMRA 75 mg kapsül, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte toz içeren, kapak kısmı opak kırmızı, gövde kısmı opak beyaz renkte ‘‘4” numara sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 75 mg pregabalin içerir ve 14 kapsüllük PVDC/Al folyo blister ve karton kutu ambalajlarda sunulmaktadır.

SYMRA, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

SYMRA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağrı

SYMRA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik ağrı, duygudurumunuzda değişikliklere, uyuma sorunlarına ve yorgunluğa neden olup fiziksel ve sosyal yaşamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

SYMRA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, SYMRA’yı tedavinize ekleyebilir. SYMRA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

SYMRA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji:

SYMRA yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

SYMRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

2. SYMRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYMRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer SYMRAnın etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa SYMRA kullanmayınız.

SYMRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
 • SYMRA ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaş lı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
 • Diyabetiniz (ş eker hastalı ğ ı ) varsa ve pregabalin kullanı m ı sı rası nda kilo aldı ysanı z, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
 • Konjestif kalp yetmezliğ i olan hastalarda kullanı mı na iliş kin sı n ı rlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 • Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
 • Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlı l ık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa SYMRA derhal kesilmelidir.
 • Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanı klı k ve görme netliğ inde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler SYMRA’nın kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.
 • Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağ r ı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
 • Alkol veya ilaç bağımlılığı öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. E ğer daha çok ilaç kullanmaya ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşınız.
 • Pregabalin ile tedavi sırasında veya tedavi sonlandır ı ldıktan kısa bir süre sonra konvülsiyon (nöbet) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
 • Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğ er koş ulları n da etkisi ile beyin fonksiyonları nda azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer ve böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYMRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

SYMRA aç ya da tok olarak kullanılabilir.

SYMRA kullanırken alkol almayınız. SYMRA ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SYMRA doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediği için SYMRA kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

SYMRA baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. SYMRA’nın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

SYMRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her kapsülde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyumu ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

SYMRA’nın kapsül yapısında yer alan azo renklendiriciler (azorubin, karmoizin) alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SYMRA ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

 • SYMRA’nı n merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanı mı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
 • SYMRA’nın oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
 • SYMRA ve şeker hastalı ğı nda (diyabet) etkili bir ilaç olan tiazolidindionun birlikte kullanıldığı durumlarda kol ve bacaklarda sıvı toplanmasına bağlı şişme (ödem) ve kilo artışı daha sık meydana gelebilir.
 • SYMRA ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

SYMRA nasıl kullanılır?

3. SYMRA nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

SYMRA’yı her zaman doktorunuz tarafından size tarif edildiği şekliyle kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • SYMRA’yı ne zaman ve ne kadar almanı z gerektiğ ini doktorunuz söyleyecektir.
 • Doz genellikle günde 2 ayrı dozda al ı nmak üzere toplam 150 mg ile 600 mg arası nda değişmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında aldığınız dozu değiştirebilir. Doktorunuzla görüşmeden dozu kendiniz değiştirmeyiniz.
 • SYMRA’yı her gün aynı saatte alınız.
 • SYMRA’nın etkisinin sizin için çok kuvvetli veya zayıf olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.
 • Doktorunuzla görüş meden SYMRA’yı aniden bı rakmayı n ı z.

Uygulama yolu ve metodu:

 • SYMRA ağız yoluyla alınır
 • SYMRA’yı bir bardak su ile bütün olarak yutunuz.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

SYMRA’nın çocuklarda ve gençlerde (18 yaşından küçüklerde) kullanımına ilişkin yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için bu yaş grubundaki hastalarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı (65 yaş üstü) hastalarda SYMRA normal dozlarında kullanılabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:

Böbrekleriniz ile ilgili bir sorununuz varsa doktorunuz sizin için daha değişik bir doz planlaması ve/veya dozu reçeteleyebilir.

Karaciğer yetmezliğinde kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer SYMRA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla SYMRA kullandıysanız:

SYMRA’yı kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Eğer almanız gerekenden fazla SYMRA kullandıysanız, doktorunuzu arayınız ya da kullanmakta olduğunuz SYMRA kutusunu da yanınıza alarak, derhal en yakın sağlık merkezine başvurunuz. Bu duruma bağlı olarak uykulu hissetme, kafa karışıklığı, saldırganlık veya huzursuzluk hissedebilirsiniz.

SYMRA’yı kullanmayı unutursanız:

SYMRA’yı her gün aynı saatte düzenli olarak kullanmanız önemlidir.

Almanız gereken dozu almayı unuttuğunuz taktirde:

 • Hatırladığınızda bir sonraki doz zamanınız değilse, hatırlar hatırlamaz alınız.
 • Hatırladığınızda bir sonraki dozu alacağınız zaman gelmiş veya ona yakın ise unuttuğunuz dozu almayınız. Bir sonraki dozu reçetenizde belirtildiği şekilde zamanında alarak normal doz takviminize devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

SYMRA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:

 • Doktorunuzla görüşmeden SYMRA ‘yı aniden bırakmayınız. Tedaviniz en az 1 hafta süre ile kademeli olarak azaltılarak sonlandırılacaktır. Uzun ya da kısa süreli tedavi sonrasında, tedaviniz sonlandırıldığında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler, uyuma zorluğu, baş ağrısı, mide bulantısı, kaygı, ishal, nezle benzeri belirtiler, havale, sinirlilik depresyon, ağrı, terleme ve sersemliktir. Daha uzun süre SYMRA kullanmanız halinde, bu yan etkilerin sıklığının ve şiddetinin artıp artmayacağı konusunda yeterli bilgi yoktur.

SYMRA yan etkileri nelerdir?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, SYMRA’nın içeriğinde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüzde şişme
 • Dilde şişme

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın             : 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın                    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan     : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek                    : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek             : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Sıklığı bilinmeyen  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

 • Baş dönmesi, uyku hali

Yaygın:

 • İştah artış ı
 • Abartılı bir şekilde kendini olduğundan daha iyi hissetme, bilinç bulanıklığı, cinsel istekte azalma, çevresel uyarılara karsı aşırı hassasiyet, uykusuzluk, kişinin yer ve zaman kavramını yitirmesi
 • İ stemli kas hareketlerinde düzensizlik (ataksi)
 • Koordinasyon bozukluğu, dikkat kaybı, hafı za bozukluğu, titreme (tremor), konuşma bozukluğu (dizartri), yanma, batma, karıncalanma hissi, denge bozukluğu, unutkanlık, sakinlik, aşırı halsizlik, baş ağrısı
 • Bulanı k görme, çift görme
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Ağız kuruluğu, kabızlık, kusma, gaz, karın boşluğunda ş i şkinlik
 • Peniste sertleş me bozukluğu
 • Yorgunluk, sarhoş luk hissi, kol ve bacaklarda sı v ı toplanması na bağ l ı ş i ş me (periferik ödem), ödem, yürüyüşte anormallik, anormallik hissi
 • Kilo artı ş ı

Yaygın olmayan:

 • İştah kaybı
 • Kendine yabancı laş ma, kiş isel kimlik duygusu kaybı (depersonalizasyon), orgazm olamama, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, ruh hali (duygudurum) değişiklikleri, depresif ruh hali (duygudurum), kelime bulmada zorluk, sanrı (halüsinasyon), anormal rüyalar, cinsel istekte artış, kısa süreli aşırı huzursuzluk durumu (panik atak), çevresel uyarılara ilgisiz kalma (apati)
 • Bilme ve kavramaya iliş kin zihinsel aktivitelerde bozukluk, duyularda uyaranlara karşı hassasiyet kaybı (hipoestezi), görme alanında bozukluklar, göz titremesi (nistagmus), konuşma bozukluğu, kaslarda seyirme, reflekslerde zayıflama, istemli hareketlerin bozulması (diskinezi), düşünce uçuşması (psikomotor hiperaktivite), ayağa kalkarken görülen baş dönmesi, duyularda uyaranlara karsı aşırı hassasiyet, tat alamama, yanma duygusu, amaçlı hareketlerde titreme (tremor), sersemlik/uyuşukluk, bayılma hali, unutkanlık
 • Görme bozuklukları , görme alanında bozukluklar, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, göz yorgunluğu (astenopi), gözyaşında artma
 • Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
 • Birinci derece AV blok
 • Kalbin normalden hı zlı atması (taşikardi)
 • Yüz kızarması, sıcak basması , düşük tansiyon (kan basıncı), el ve ayaklarda (periferik) soğukluk, yüksek tansiyon (kan basıncı)
 • Nefes darlığı, öksürük, burunda kuruluk
 • Tükürük salgı sında artma, yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna geri kaçması (gastroözofageal reflü), ağızda hissizleşme
 • Terleme, kı rmı z ı renkli kabartı l ı (papüler) döküntüler
 • Kas seğirmesi, eklemlerde şi şme, kas krampları, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği
 • Ağrılı ve güçlükle idrara çıkma, istem dı şı idrar kaçırma
 • Ejakülasyonda gecikme (geç boş alma), cinsel fonksiyon bozukluğu
 • Olağan dışı halsizlik, düşme, susuzluk, göğüste sı kı şma, yaygın ödem, ağrı, üşüme
 • Bazı karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinde (alanin aminotransferaz, kreatinin fosfokinaz ve aspartat aminotransferazda) yükselme, trombosit sayısında azalma
 • Burun ve boğ az yolları iltihabı (nazofarenjit)
 • Sese hassasiyet (hiperakuzi)

Seyrek:

 • Kandaki akyuvar sayısının azalması (nötropeni)
 • Düş ük kan ş ekeri seviyeleri (hipoglisemi)
 • Disinhibisyon, artmı ş ruh hali (duygudurum)
 • Hareketlerde yavaş lama, var olmayan bir kokuyu algılama (parosmi), yazı yazma yeteneğinde bozulma (disgrafi)
 • Görme alanında kıvılcım şeklinde ı şık ve renk algısı (fotopsi), gözlerde iritasyon, göz bebeklerinde büyüme, gözle bakılan cisimlerin titreşiyor izlenimi vermesi (osilopsi), görsel derinlik algısında değişme, görme alanında çevresel (periferik) görme kaybı, şaşılık, görsel parlaklık
 • Kalp atım hızında değişiklikler ve ritim bozuklukları
 • Sinüs taş ikardisi
 • Sinüs aritmisi
 • Sinüs bradikardisi
 • Burun t ı kanı kl ı ğı , burun kanaması , burun boş luğ u dokusu iltihabı (rinit), horlama, boğ az kuruluğu
 • Karın boşluğunda sıvı toplanması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Soğuk terleme, kurdeşen (ürtiker)
 • Boyun bölgesinde kramp (servikal spazm), boyun ağrısı, kaslarda şiddetli zayıflık ve ağrı (rabdomiyoliz)
 • Normalden az idrar yapma, böbrek yetmezliğ i
 • Aybaşı yokluğu; adet görememe (amenore), göğüs ağrı sı, memede akıntı, ağrılı adet / aybaşı dönemi (dismenore), memelerde büyüme
 • Ateş ; vücut ı s ıs ı n ı n normalden yüksek olması
 • Kan şekerinde (glukoz) yükselme, kan kreatininde artma, kan potasyumunda düş me, kilo kaybı, akyuvar (lökosit) sayısında azalma

Bilinmiyor:

 • QT uzaması adı verilen kalpte ani ritim bozuklukları na ve ani ölümlere yol açabilen bir durum
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması , sislik ve kı zarı kl ı kla seyreden iltihap (Stevens- Johnson sendromu)

Pazarlama sonrası gözlem sırasında ilave olarak

 • Alerji sonucu yüz ve boğ azda ş i ş me, alerjik reaksiyon, aş ı r ı duyarl ı l ı k
 • Baş a ğ r ı s ı , bilinç kaybı , zihinsel bozukluk
 • Konjestif kalp yetmezliğ i
 • Gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı
 • Halsizlik, kı r ı klı k
 • Dil ödemi, ishal, mide bulantısı, yüzde ş i şme, kaş ı ntı
 • İdrar yapamama nedeniyle mesanede aşırı idrar toplanması
 • Akciğerlerdeki hava yollarında sı vı toplanmasına bağlı şişme (pulmoner ödem)
 • Erkeklerde meme büyümesi
 • Kalp ritim düzensizliğ i anlamı na gelen kalpteki elektriksel faaliyetlerin kayı tları nda (EKG) değişiklik

gibi ek yan etkiler bildirilmiş tir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması:

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

SYMRA nasıl saklanır?

5. SYMRA’nın saklanması

SYMRA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SYMRA’yı 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra SYMRA’yı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz SYMRA’yı kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız SYMRA’yı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat sahibi

: Arven İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34460 İstinye – İstanbul

Üretim yeri

: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 34580 Silivri – İstanbul

Bu kullanma talimatı 16.06.2015 tarihinde onaylanmıştır.

SYMRA kullanma talimatı?

SYMRA 75 MG KAPSUL KULLANMA TALİMATI

 

SYMRA kısa ürün bilgisi?

SYMRA 75 MG KAPSUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

SYMRA detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8680833150145
ATC Kodu N03AX16
ATC Adı pregabalin
Etkin Madde PREGABALIN
Referans ESDEGER
Fiyat Koruması FIYAT KORUMASIZ URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı ARVEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birim Miktar 75
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 14
Reçete YESIL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke ITALYA

SYMRA ATC sınıfı nedir?

 • N – SİNİR SİSTEMİ
 • N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
 • N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
 • N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
 • N03AX16 – PREGABALİN

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz