TIRGEN 500 MG/5 ML IV INFUZYONLUK KONSANTRE COZELTI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  TIRGEN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  TIRGEN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  TİRGEN 500mg/5ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul

  Damar içine uygulanır.

  • Etkin madde:
   Her 5 ml’lik ampul etkin madde olarak 500 mg levetirasetam içerir.

  • Yardımcı maddeler:
   Sodyum asetat trihidrat, asetik asit, sodyum klorür, enjeksiyonluk su.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktora söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. TİRGEN nedir ve ne için kullanılır?
  2. TİRGEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TİRGEN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TİRGEN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  TIRGEN ne için kullanılır?

  1. TİRGEN nedir ve ne için kullanılır?

  TİRGEN, berrak, partikül içermeyen çözeltidir. TİRGEN, 5 ml’lik, renksiz, tip I cam ampullerde, bir adet kullanma talimatı ile karton kutularda ambalajlanır. Bir kutuda 10 ampul bulunur.

  TİRGEN, epilepsi (sara) nöbetlerinin tedavisinde kullanılan antiepileptik (sara nöbetlerini önleyici) bir ilaçtır.

  TİRGEN, 16 yaş ve üstü hastalarda ikincil olarak yaygınlaşma olan ya da olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde tek başına kullanılır.

  TİRGEN, halihazırda kullanılan diğer epilepsi ilaçlarına ek olarak:

  • 4 yaş ve üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde, yaygınlaşması olan veya olmayan kısmi başlangıçlı nöbetlerde (sekonder jeneralize olan ya da olmayan parsiyel başlangıçlı nöbetler)
  • 12 yaş üzeri adölesan ve erişkinlerde sıçrama tarzındaki nöbetlerde (miyoklonik nöbetler)
  • 12 yaş ve üzerindeki adölesan ve erişkinlerde birincil yaygın kasılmalarla giden nöbetlerde (primer jeneralize tonik-klonik nöbetler) kullanılır.

  TİRGEN steril konsantre infüzyon çözeltisi, oral uygulamanın geçici olarak mümkün olmadığı hastalar için seçenektir.

  TIRGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. TİRGEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TİRGEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • Eğer TİRGEN’in etkin maddesi olan levetirasetam veya yardımcı maddelerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa (Aşırı duyarlı iseniz).

  TİRGEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  • Eğer böbrek problemleriniz varsa doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Doktorunuz dozunuzun ayarlanmasına gerek olup olmadığına karar verebilir.
  • Çocuğunuzun büyümesinde bir gerileme veya çocuğunuzda beklenmedik bir ergenlik gelişimi fark ederseniz lütfen doktorunuza danışınız.
  • Nöbet şiddetinde bir artış fark ederseniz (örn. sayı artışı) lütfen doktorunuza danışınız.
  • TİRGEN gibi bir antiepileptik ilaç ile tedavi edilen az sayıda kişide, kendine zarar verme veya kendini öldürme düşüncesi vardır. Depresyon ve/veya intihar düşüncesi belirtisi gösteriyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  TİRGEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  TİRGEN’i yemeklerle birlikte veya ayrı alabilirsiniz. Bir güvenlik önlemi olarak, TİRGEN’i alkol ile almayınız.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.
  • TİRGEN kesin olarak gerekmedikçe hamilelik boyunca kullanılmamalıdır. TİRGEN’in doğmamış çocuğunuz üzerindeki potansiyel riski bilinmemektedir. TİRGEN hayvan çalışmalarında nöbetlerinizin kontrolü için gerekenden daha yüksek doz seviyelerinde, üreme üzerine istenmeyen etkiler göstermiştir.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Tedavi süresince emzirme önerilmez. Doktorunuz, ilacın anne açısından önemini dikkate alarak emzirmenin veya ilaçla tedavinin durdurulup durdurulmayacağına dair bir karar verir.

  Araç ve makine kullanımı

  TİRGEN uykulu hissetmenize neden olabilir, bu da herhangi bir alet veya makine kullanma kabiliyetinizi bozabilir. Bu durum daha çok tedavinin başında veya dozdaki bir artıştan sonra mümkündür.

  TİRGEN tedavisinde, tedaviye verdiğiniz cevabı doktorunuz değerlendirip izin verinceye kadar makine ve araç kullanmayınız.

  TİRGEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Maksimum tek doz TİRGEN konsantre infüzyon çözeltisi 2.5 mmol (veya 57 mg) sodyum ihtiva eder (Ampul başına 0.8 mmol veya 19 mg). Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TIRGEN nasıl kullanılır?

  3. TİRGEN nasıl kullanılır?

  • Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  Doktorunuz veya hemşireniz size TİRGEN’i intravenöz infüzyon olarak uygulayacaktır. TİRGEN günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır. Damar içi uygulama, oral uygulamaya bir seçenektir. Oral uygulamadan intravenöz uygulamaya herhangi bir ayarlama yapılmaksızın, doğrudan geçilebilir. Toplam günlük dozunuz ve uygulama sıklığınız aynı kalır.

  Monoterapi (TİRGEN ile tek başına tedavi)

  Yetişkinler ve 16 yaş ve üstündeki ergenlerde kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg-3000 mg arasıdır.
  • Eğer TİRGEN ile tedaviye ilk defa başlayacaksanız doktorunuz size en düşük genel dozu uygulamadan önce, 2 hafta boyunca düşük doz TİRGEN reçete edecektir.

  Ek-tedavi (Diğer antiepileptik ilaçlarla birlikte tedavi)

  Yetişkinler (>18 yaş) ve 50 kg ve üstündeki ergenlerde (12-17yaş) kullanım:

  • Genel doz: günde 1000 mg -3000 mg arasıdır.
  • TİRGEN, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır.

  4-11 yaş arası çocuklarda ve 50 kg’ın altındaki ergenlerde (12-17 yaş) kullanım:

  • Genel doz: günde 20 mg/kg ve 60 mg/kg arasıdır.
  • TİRGEN, günde 2 kez, sabah ve akşam birer kez, yaklaşık her gün aynı zamanda olacak şekilde uygulanmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  TİRGEN, damar içine yavaş olarak uygulama (intravenöz infüzyon) ile bir sağlık mesleği mensubu tarafından uygulanır.

  TİRGEN en az 100 ml geçimli seyreltici ile seyreltilerek 15 dakikalık intravenöz infüzyonla uygulanır.

  1 ampul TİRGEN steril konsantre infüzyon çözeltisi 500 mg levetirasetam içerir (500 mg/5 ml). İkiye bölünmüş dozda günlük toplam 500mg, 1000mg, 2000mg veya 3000mg doz için önerilen hazırlama ve uygulama talimatı Tablo 1’de sunulmuştur

  Tablo 1: TİRGEN steril konsantre infüzyon çözeltisinin hazırlanması ve uygulanması

  Doz

  Çekilen hacim

  Seyreltici hacmi

  İnfüzyon süresi

  Uygulama sıklığı

  Günlük toplam doz

  250 mg

  2.5 ml (yarım 5 ml ampul)

  100 ml

  15 dakika

  Günde 2 kez

  500 mg/gün

  500 mg

  5 ml (1×5 ml ampul)

  100 ml

  15 dakika

  Günde 2 kez

  1000 mg/gün

  1000 mg

  10 ml (2×5 ml ampul)

  100 ml

  15 dakika

  Günde 2 kez

  2000 mg/gün

  1500 mg

  15 ml (3×5 ml ampul)

  100 ml

  15 dakika

  Günde 2 kez

  3000 mg/gün

  Değişik yaş grupları:

  Çocuklarda kullanımı:

  TİRGEN konsantre infüzyon çözeltisi, 4 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde kullanılmaktadır, 4 yaş altı çocuklarda kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlı hastalarda (65 yaş üstü), böbrek fonksiyonu azalmış ise TİRGEN dozu doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

  • Özel kullanım durumları:

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, TİRGEN dozunuz böbrek fonksiyonunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa doktorunuz tarafından dozunuz azaltılacaktır.

  Eğer TİRGEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TİRGEN kullandıysanız:

  TİRGEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TİRGEN’i kullanmayı unutursanız:

  Eğer bir veya birden fazla doz atladıysanız doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  TİRGEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:

  • TİRGEN kronik (uzun süreli) tedavi olarak kullanılır. Doktorunuz size söylediği sürece TİRGEN tedavisine devam etmelisiniz.
  • Doktorunuzun önerisi olmadan tedaviyi kesmeyiniz çünkü bu durum nöbetlerinizi arttırabilir. TİRGEN tedavisinin sonlandırılmasına doktorunuz karar vermelidir. Doktorunuz, TİRGEN tedavisinin kademeli bir doz azaltımı ile sonlandırılması hakkında sizi bilgilendirecektir.
  • TİRGEN’in 4 günden daha uzun süren dönemlerde intravenöz uygulanması ile ilgili yeterli deneyim yoktur.

  İlacın kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  TIRGEN yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi TİRGEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek

  Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  : 10 hastanın 1’inden az, fakat 100 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın 1’inden az, fakat 1.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  : 1000 hastanın 1’inden az, fakat 10.000 hastanın 1’inden fazla görülebilir.

  : 10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • Nazofarenjit (Burun ve yutak iltihabı )
  • Uyuklama hali (Somnolans)
  • Baş ağrısı

  Yaygın:

  • İştahsızlık (Anoreksi)
  • Depresyon
  • Düşmanca davranış/saldırganlık
  • Kaygı (Anksiyete)
  • Uykusuzluk (İnsomni)
  • Sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme (İrritabilite)
  • İstemsiz kas kasılmaları (Konvülsiyon)
  • Denge bozukluğu
  • Sersemlik hissi
  • İstemsiz titreme (Tremor)
  • Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali (Letarji)
  • Dönme hissi (Vertigo)
  • Öksürükte artış
  • Karın ağrısı
  • İshal
  • Hazımsızlık (Dispepsi)
  • Bulantı
  • Kusma
  • Döküntü
  • Yorgunluk (Asteni/halsizlik)

  Yaygın olmayan:

  • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin sayısında azalma
  • Kanda akyuvar sayısında azalma
  • Kilo artışı
  • Kilo kaybı
  • İntihar girişimi ve intihar düşüncesi
  • Mental bozukluk
  • Anormal davranışlar
  • Gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon, varsanı)
  • Kızgınlık
  • Zihin karışıklığı (Konfüzyon)
  • Panik atak
  • Duygusal değişkenlik /duygudurum dalgalanmaları
  • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon)
  • Bellek kaybı (Amnezi), dikkat dağınıklığı (Konsantrasyon kaybı)
  • Unutkanlık (Bellek yetmezliği)
  • Koordinasyon bozukluğu / Uyumsuz hareket bozukluğu (Ataksi)
  • İğnelenme hissi (Parestezi)
  • Çift görme
  • Bulanık görme
  • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik
  • Saç dökülmesi
  • Deri iltihabı (Ekzama)
  • Kaşıntı
  • Kas zayıflığı
  • Kas ağrısı (Miyalji)
  • Yaralanmalar

  Seyrek

  • Enfeksiyon
  • Kanda nötrofil sayısında azalma
  • Tüm kan hücre tiplerinin sayısında azalma
  • İntihar
  • Kişilik bozuklukları (Davranış bozukluğu)
  • Anormal düşünce (Yavaş düşünme, konsantre olamama)
  • Kontrol edilemeyen kas kasılmaları (Koreoatetoz)
  • Hareketleri kontrol etmede güçlük (Diskinezi)
  • Hiperaktivite, aşırı hareketlilik (Hiperkinezi)
  • Pankreas iltihabı (Pankreatit)
  • Karaciğer yetmezliği
  • Karaciğer iltihabı (Hepatit)
  • Deri ve mukozalarda aynı anda çeşitli tip (papül, vezikül, bül vb.) kabarcıklarla belirgin durum (multiform eritem)
  • Deri, ağız, göz ve genital bölgede kabarcıkların oluşması (Stevens Johnson Sendromu)
  • Derinin soyulması (Vücut yüzeyinin %30’undan fazlasını etkileyen ciddi bir durum olan toksik epidermal nekroliz)

  Uyuklama hali, yorgunluk, sersemlik hissi gibi bazı yan etkiler tedavinin başlangıcında veya doz artışlarında daha sık görülebilir. Ancak bu etkiler zamanla azalmalıdır.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  TIRGEN nasıl saklanır?

  5. TİRGEN’in saklanması

  Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Her bir ampul tek bir kullanım içindir. Ampulden arta kalan çözelti atılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalaj üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra TİRGEN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TİRGEN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  GENERİCA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
  Dikilitaş Mah. Yıldız Posta Cad. 48/4
  34349-Esentepe-İSTANBUL
  Tel: 0 212 376 65 00
  Faks: 0 212 213 53 24

  Üretim Yeri:

  İmaretçioğlu Tıbbi Aletler San. ve Tic. Ltd. Şti.
  Samsun Serbest Bölgesi
  Limaniçi/SAMSUN


  Bu kullanma talimatı…………………..tarihinde onaylanmıştır.

  TIRGEN kullanma talimatı?

  TIRGEN 500 MG-5 ML COZELTI KULLANMA TALİMATI

   

  TIRGEN kısa ürün bilgisi?

  TIRGEN 500 MG-5 ML COZELTI KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  TIRGEN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8681332750133
  ATC KoduN03AX14
  ATC Adılevetiracetam
  Etkin MaddeLEVETIRASETAM
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMASIZ URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıMENTA PHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
  Birim Miktar500/5
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeBELCIKA

  TIRGEN ATC sınıfı nedir?

  • N – SİNİR SİSTEMİ
  • N03 – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03A – ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX – DİĞER ANTİEPİLEPTİKLER
  • N03AX14 – LEVETİRASETAM

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz