TURKTIPSAN NORADRENALIN 4 MG/4 ML IV INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN AMPUL

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  TURKTIPSAN NORADRENALIN SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenmez
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  TURKTIPSAN NORADRENALIN özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  TURKTIPSAN NORADRENALİN 4 mg/ 4 mİ I.V. İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

  Steril

  Damar içine uygulanır.

  Her ampul (4 mİ),

  • Etkin madde: 8 mg noıadıenalin bitaıtarat (4 mg noıadıenalin baza eşdeğer) içerir.
  • Yardımcı maddeler: Sodyum metabisülfit (E223), sodyum kloriir, sodyum hidroksit/hidıoklorik asit (pH ayarı için) ve enjeksiyonluk su içerir.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. TURKTIPSAN NORADRENALİN nedir ve ne için kullanılır?
  2. TURKTIPSAN NORADRENALİN^ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. TURKTIPSAN NORADRENALİN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. TURKTIPSAN NORADRENALİN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  TURKTIPSAN NORADRENALIN ne için kullanılır?

  1. TURKTIPSAN NORADRENALİN nedir ve ne için kullanılır?

  TURKTIPSAN NORADRENALİN hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN 10 adet 4 mİ çözelti içeren tıp I canı ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak noradreııalin bitartaıat içerir.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonıa damar içine uygulanır.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN steril, berrak, yabancı madde içermeyen renksiz çözeltidir.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN aşağıdaki acil durumlarda kullanılır:

  • Akut hipotansiyon (anı düşük kan basmcıjdunımlarında kan basıncının normale döndürülmesinde.

  TURKTIPSAN NORADRENALIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  2. TURKTIPSAN NORADRENALİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  TURKTIPSAN NORADRENALİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  • Noradrenaliııe veya TURKTIPSAN NORADRENALİN’iıı içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında.
  • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) dunımlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında noradrenalmm etkilerine daha duyarlı olabilirler.
  • Kan hacim eksikliğinden olan hipotansiyon dunımlarında.
  • Kanda aşırı karbondioksit olması (hipeıkapni), doku oksijen yetmezliği oluşması (hıpoksi) ve tıkayıcı damar hastalığı dunımlarında.
  • Pıinzmetal’s Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağrısı dunımlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbın kan damarları) kan akımı ıııiyokardiyal enfarktüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.
  • Hipertiıoidizm (tiıoid bezinin aşırı çalışması) dunımlarında böyle hastalar noradrenalmm etkileıiııe karşı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.
  • siklopropan ve halotan anestezisi snasında, çünkü noradreııalin kalp kaslarının uyarılabilirlığinı arttırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • TURKTIPSAN NORADRENALİN alt ekstremıte bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.
  • TURKTIPSAN NORADRENALİN’m güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseklik riski her zaman vardır. Kan basmcmm aşırı yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.
  • Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.
  • Şeker hastalığı (diyabet), dar açılı glokoni veya prostat büyümesi durumunda dikkatli olunmalıdır.
  • Noradrenalın güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktoııımıza danışınız.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Geçerli değildir.

  Hamilelik

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • TURKTIPSAN NORADRENALIN, plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetüsün boğulmasnıa neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden fazlaysa kullanılmalıdır.
  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz lıemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Noradrenalınm insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
  • Noradrenalınm süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulıııayacağma ya da TURKTIPSAN NORADRENALİN tedavisinin durdurulup durdurulıııayacağma/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasını ve TURKTIPSAN NORADRENALİN tedavisinin emziren anne açısından faydasını dikkate alarak doktorunuz karar verecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  • TURKTIPSAN NORADRENALİN’in araç ve makine kullanımı üzeıiııde etkisi yoktur.
  • TURKTIPSAN NORADRENALİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
  • TURKTIPSAN NORADRENALİN yardımcı madde olarak sodyum metabisülfrt (E223) içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve broııkospazma neden olabilir.
  • TURKTIPSAN NORADRENALİN her ampulde 1 nırnol (23 nıg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  • Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropaıı veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirlığiııi aıtıraıı ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile TURKTIPSAN NORADRENALİN kullanılmamalıdır.
  • Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan atropin sülfat, alerjide kullanılan antıhistaıııinikler (difenılhıdramin, tripelemıamin, deksklorfeııiramın) ile dikkatli kullanılmalıdır.
  • Ergotamin türevi bazı alkaloıdler (guaııetidiıı veya ıııetildopa) noradrenalınm vazopıesör etkisini potaıısiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.
  • Yüksek miktarda dijitalin ve kiııidiıı alan hastalarda kalp ritim bozuklukları oluşabilir.
  • Rezepin, guaııetidiıı ve kokain TURKTIPSAN NORADRENALİN’in etkilerini arttırabilir.
  • Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik aııtidepresaıılar (örn. ımıpramm) ve monoaminoksidaz ııılııbitörleıi ile kullanılmamalıdır.
  • Furoseııııd ve diğer diüıetikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.
  • Noradrenalınm gliseıol, asetoasetat, p-hidıoksibütirat ve glukozun dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insüliııi. laktat, piıuvat ve alanın seviyeleri noradreııalın ile düşer.

  Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şıı arıda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TURKTIPSAN NORADRENALIN nasıl kullanılır?

  3. TURKTIPSAN NORADRENALİN nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

  TURKTIPSAN NORADRENALİN, % 5 Tik glukoz çözeltisi veya % 5 glukoz ve % 0,9 sodyum kloriir karışımı (50/50) içerisinde seyreltilerek size uygulanacaktır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir ve size uygulayacaktır.

  Sağlık personeline yönelik bilgiler Kullanma Talimatının sonunda yer almaktadır.

  Uygulama yolu ve metodu:

  TURKTIPSAN NORADRENALİN, tercihen kolunuzdaki geniş bir damara infüzyon ile uygulanacaktır.

  Eğer TURKTIPSAN NORADRENALİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla TURKTIPSAN NORADRENALİN kullandıysanız:

  TURKTIPSAN NORADRENALİN hastane ortamında doktorunuz tarafından uygulanacaktır. Bu nedenle gerekenden fazla ilaç verilmesi olası değildir. Ancak herhangi bir endişeniz varsa doktorunuz veya hemşireniz ile konuşunuz.

  Aşırı doz durumlarında veya aşırı duyarlı insanlardaki olağan dozlarda, şıı etkiler daha sık görülebilir: Hipertansiyon, ışıktan korkma, göğüs kemiğinin arkasındaki ağrı, solukluk, aşırı terleme ve kusma.

  Tedavi: Hastanın durumu stabilize oluncaya kadar uygulama kesilmelidir.

  Antıdot: Fentolamın mezilat gibi bir alfa-blokerin (5-10 ıııg) intraveııöz uygulanması. Eğer gerekirse bu doz tekrarlanabilir.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN den kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN kullanmayı unutursanız:

  Geçerli değildir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız olursa, doktorunuza sorunuz.

  TURKTIPSAN NORADRENALIN yan etkileri nelerdir?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi. TURKTIPSAN NORADRENALİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın:

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:

  100 hastanın birinden az. fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek:

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok yaygın:

  • Yüksek tansiyon ve dokuda oksijen yetersizliği: Güçlü damar daraltıcı etkiden dolayı ıskemık hasar.

  Yaygın:

  • Çarpıntı, düşük nabız, kalp ritminde bozulma, düzensiz kalp atışı, kalpteki pj adrenerjık etkiden kaynaklanan kalp kasının kasılmasındaki artış, akut kalp yetmezliği.

  Yaygın olmayan:

  • Endişe, uykusuzluk, sersemlik, baş ağrısı, psikotik durum, güçsüzlük, çarpıntı, dikkat artışı, iştahsızlık, bulantı ve kusma.
  • Göz içi basıncının ani yükselişi: İridokom açısının kapanmasına anatomik olarak ön yatkınlığı olanlarda çok sıktır.
  • Solunum yetmezliği ve güçlüğü, nefes darlığı.
  • Enjeksiyon bölgesinde tahriş ve doku ölümü, uzuv ve yüzde soğukluk ve solgunlukla sonuçlanabilecek kan damarlarının büzülmesi.

  Kan hacim yerine konması yapılmadan, kan basıncını devanı ettirmek için sürekli noradrenaliıı uygulaması aşağıdaki semptomlara neden olabilir:

  • Ciddi çepersel ve iç oıgansal damar daralınası,
  • Reııal kan akışında azalma.
  • İdrar üretiminde azalma,
  • Dokularda yetersiz oksijen düzeyi,
  • Kanda laktık asit seviyesinde artış.

  Noradrenalin’iıı olası hayatı tehdit edici etkileri, onun doz ilişkili hıpertaıısıf etkisinden kaynaklanmaktadır. Akciğer ödemi ve beyin kanaması ile akut hipertansiyon meydana gelebilir.

  İııtraveııöz iııfüzyoıı sırasında noradrenaliıı sızıntısı iııfüzyoıı alanının çevresinde uyuşukluğa ve doku ölümüne neden olabilir. Uzamış iııfüzyoııları ekstreııııteleıin kangreni takip edebilir. İııfüzyoıı bölgesinde bozulmuş sirkülasyon (sızıntılı veya sızıııtısız olabilir) sıcak sargı ve fentolanım (5 ıııg/10 ıııl senıııı fizyolojik ile seyreltilmiş) ile alaııiıı fıltıasyonu ile hafifletilebilir.

  Plazma iıısülmi, laktat, piriivat ve alaııiıı seviyeleri noradrenaliıı ile düşer. Herhangi bir poteııt vazopressöriiıı uzamış uygulaması plazma hacını deplasyonuııa neden olabilir; bu uygun sıvı ve elektrolit yerine koyma tedavisi ile düzeltilebilir. Eğer plazma hacimleri düzelmezse, noradrenaliıı tedavisi kesildiği zaman hipotansiyon tekrarlayabilir veya kan basıncı, kan akımındaki azalmayla ciddi peıifeıik ve viseıal vazokoııstrüksiyoıı riskiyle devanı edebilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlannıası

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan her hangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farıııakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  TURKTIPSAN NORADRENALIN nasıl saklanır?

  5. TURKTIPSAN NORADRENALİN’in saklanması

  TURKTIPSAN NOIUDRENALÎN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  TURKTIPSAN NORADRENALİN ampulleri 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Seyredildiğinde (% 5 glukoz veya % 5 Tik glukoz + % 0.9 sodyum kloriir çözeltisi karışımı ile) 25°C altındaki oda sıcaklığında 24 saat içinde kullanılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra TURKTIPSAN NORADRENALİN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz TURKTIPSAN NORADRENALİN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
  AKYURT/ANKARA
  Tel: 0 312 8441508
  e-posta: turktıpsan@hsO 1 .kep.tr

  Üretim Yeri:

  TURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
  AKYURT/ANKARA
  Tel: 0 312 8441508
  e-posta: turktıpsan@hsO 1 .kep.tr

   
  Bu kullanma talimatı 08.02.2018 tarihinde onaylanmıştır.

  TURKTIPSAN NORADRENALIN kullanma talimatı?

  TURKTIPSAN NORADRENALIN 4 MG-4 ML IV AMPUL KULLANMA TALİMATI

   

  TURKTIPSAN NORADRENALIN kısa ürün bilgisi?

  TURKTIPSAN NORADRENALIN 4 MG-4 ML IV AMPUL KISA ÜRÜN BİLGİSİ

  TURKTIPSAN NORADRENALIN detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8697637750068
  ATC KoduC01CA03
  ATC Adınorepinephrine 
  Etkin MaddeNORADRENALIN BITARTARAT
  ReferansESDEGER
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıTURKTIPSAN SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.
  Birim Miktar4/4
  Birim CinsiMG/ML
  Ambalaj Miktarı10
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  TURKTIPSAN NORADRENALIN ATC sınıfı nedir?

  • C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
  • C01 – KARDİYAK TEDAVİ
  • C01C – KARDİYAK GLİKOZİDLERİ HARİÇ KARDİYAK STİMÜLANLAR
  • C01CA – ADRENERJİK VE DOPAMİNERJİK AJANLAR
  • C01CA03 – NOREPİNEFRİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz