URISPAS 200 MG 60 FILM TABLET

1 of
Önceki İleri

Bilgi

Açıklama

İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

URISPAS SGK karşılıyor mu?

İlaç, SGK tarafından ödenir.
 • Ayakta Tedavi       :Ödenir
 • Yatarak Tedavi     :Ödenir

URISPAS özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

ÜRİSPAS FİLM TABLET 200 mg

RECORDATİ İLAÇ

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Flavoksat hidroklorür 200 mg
 • Yardımcı maddeler: Laktoz, sodyum nişasta glikolat, povidon, talk, magnezyum stearat, mikrokristalin sellüloz (Avicel PH 102), deiyonize su, hidroksipropil metil sellüloz, polietilen glikol 6000, titanyum dioksit, karnauba mumu, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında

1. ÜRİSPAS nedir ve ne için kullanılır?
2. ÜRİSPAS’ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ÜRİSPAS nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ÜRİSPAS’ın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

URISPAS ne için kullanılır?

class=”tbap”>1. ÜRİSPAS® NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ÜRİSPAS® 200 mg film tablet; beyaz renkli, yuvarlak, bombeli, düzgün kenarlı film kaplı tabletler halindedir.

60 film tablet içeren ambalajlarla piyasada bulunmaktadır.

ÜRİSPAS®‘ın etkin maddesi olan flavoksat HCl, antispasmodikler (spazmı önleyen ya da tedavi eden ilaçlar) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. İdrar yolları spazmı da dahil olmak üzere kas spazmalarını önler ya da ağrısını giderir..

ÜRİSPAS® idrar yollarının kas kasılmalarına neden olan durumların tedavisinde kullanılır. Bu kas spazmları; idrar torbası (mesane), prostat bezi ya da üretra (idrarı idrar torbasından vücut dışına çıkaran kanal)’nın iltihaplanmasından kaynaklanabilir. Buna ek olarak, ÜRİSPAS® ameliyat, sistoskopi (sistoskopla mesane boşluğunun incelenmesi) veya kateterizasyonun (vücut ya da bir organ boşluğuna kateter ya da sonda uygulanması) sonucu olarak meydana gelebilen ağrılı idrara çıkma, gece aşırı idrara çıkma ve idrar akışını kontrol edememe gibi semptomların (belirtilerin) tedavisinde kullanılabilir.

Eğer idrar yolu enfeksiyonunuz varsa, doktorunuz aynı zamanda bunu tedavi etmek için muhtemelen başka bir ilaç da verecektir.

URISPAS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

class=”gray_accordion_box_title”>2. ÜRİSPAS®’I KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ÜRİSPAS®‘ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

 • Etkin madde (flavoksat hidroklorür) ya da ÜRİSPAS®‘ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden her hangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,
 • Midenin, bağırsağın veya idrar yollarının tıkanmasına yol açan bir durumunuz ya da mide veya bağırsak kanamanız varsa,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda

ÜRİSPAS® kullanmayınız.

ÜRİSPAS®‘ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Glokom (göz içi basıncında artma) gibi bir göz rahatsızlığınız varsa ya da olduğundan şüpheleniyorsanız,
 • Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz (intoleransınız) olduğu söylenmişse,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

ÜRİSPAS®‘ın yiyecek ve içecek ile kullanılması

ÜRİSPAS® tercihen yemeklerden sonra kullanılmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviye başlamadan önce, hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız…

Doktorunuz ilacı alıp almamanız gerektiğine karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Pek çok ilaç süte geçebildiğinden, emzirme döneminde ÜRİSPAS® kullanmamalısınız. Doktorunuz ilaç alıp almamanız gerektiğine karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

ÜRİSPAS®, sersemlik, bulanık görme ya da baş dönmesine neden olabilir. Eğer böyle hissediyorsanız motorlu araç ya da makine kullanmayınız.

ÜRİSPAS®‘ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ÜRİSPAS® laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu (dayanıklı olmadığınız) söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. ÜRİSPAS® 0,42 mg sodyum içerir.. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ÜRİSPAS®‘ın diğer ilaçlarla birlikte kullanımında bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

URISPAS nasıl kullanılır?

class=”gray_accordion_box_title”>3. ÜRİSPAS® NASIL KULLANILIR?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

ÜRİSPAS®‘ı doktorunuzun önerdiği gibi alınız. Normal doz günde üç-dört kez bir tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

ÜRİSPAS®‘ı yemeklerden sonra ağız yolu ile kullanmanız önerilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

12 yaşın üstündeki çocuklarda yetişkinlerle aynı doz uygulanır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Veri yoktur..

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer Yetmezliği

Veri yoktur..

Eğer ÜRİSPAS®‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ÜRİSPAS® kullandıysanız

Eğer çok fazla tablet alırsanız ya da bir başkası kazara alırsa, derhal doktorunuz, eczacınız ya da en yakın hastaneyle temasa geçiniz.

ÜRİSPAS®‘ tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ÜRİSPAS® kullanmayı unutursanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bir sonraki doz zamanına çok yaklaşmadıysanız ÜRİSPAS®‘ı alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ÜRİSPAS® ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Veri yoktur.

URISPAS yan etkileri nelerdir?

class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

Tüm ilaçlar gibi, ÜRİSPAS® herkeste olmamasına rağmen yan etkilere sebep olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ÜRİSPAS®‘ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (Ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü, hapşırma, nefes almada veya yutkunmada zorluk)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ÜRİSPAS®‘a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir..

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz

 • Bulantı, ağız kuruluğu veya ishal
 • Sindirim güçlüğü
 • Baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik (özellikle yaşlı hastalarda), uyuşukluk, yorgunluk veya sinirlilik
 • Kalp atışında düzensizlik
 • Görmede bozukluk veya göz ağrısı
 • Ağrılı idrar yapma
 • Düşük beyaz kan hücreleri sayımı

Bunlar ÜRİSPAS®‘ın hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

URISPAS nasıl saklanır?

5. ÜRİSPAS®’IN SAKLANMASI

ÜRİSPAS®‘ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Kutusunda belirtilen son kullanma tarihinden sonra ÜRİSPAS®‘ı kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ÜRİSPAS®‘ı kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
No:36 Kapaklı/TEKIRDAĞ

Tel: 0282 999 16 00

ÜRETİCİ

Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
No:36 Kapaklı/TEKIRDAĞ

Bu kullanma talimatı 21.12.2011 tarihinde onaylanmıştır.

URISPAS kullanma talimatı?

FLAREX % 5 0,1 MG OFT. SOL. KULLANMA TALİMATI

 

URISPAS kısa ürün bilgisi?

FLAREX % 5 0,1 MG OFT. SOL. KISA ÜRÜN BİLGİSİ

URISPAS detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

Barkod 8699559090567
ATC Kodu G04BD02
ATC Adı flavoxate
Etkin Madde FLAVOKSAT HCL
Referans REFERANS
Fiyat Koruması FIYAT KORUMALI URUN
Fiyat Kararnamesi 0 – ISKONTODAN MUAF DEGIL
Eşdeğeri 1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
Firma Adı RECORDATİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Birim Miktar 200
Birim Cinsi MG
Ambalaj Miktarı 60
Reçete NORMAL RECETE
İthal / İmal IMAL
Kaynak Ülke PORTEKIZ

URISPAS ATC sınıfı nedir?

 • G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
 • G04 – ÜROLOJİK İLAÇLAR
 • G04B – ANTİSPAZMOTİKLER DAHİL DİĞER ÜROLOJİK İLAÇLAR
 • G04BD – ÜRİNER ANTİSPAZMOTİKLER
 • G04BD02 – FLAVOKSAT

Yorumlar

Yorum Yap

Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz