VISINE 0,5 MG/ML GOZ DAMLASI COZELTI

1 of
Önceki İleri

Bilgi

  Açıklama

  İlacın güncel  fiyatını,  öğrenmek için tıklayın.

  VISINE SGK karşılıyor mu?

  İlaç, SGK tarafından ödenir.
  • Ayakta Tedavi       :Ödenir
  • Yatarak Tedavi     :Ödenir

  VISINE özet bilgiler ve kullanma talimatı başlıkları nelerdir?

  VISINE GÖZ DAMLASI, ÇÖZELTİ 0.5 mg/ml

  Göz içine uygulanır.

  • Etkin madde: Tetrahidrozolin hidroklorür 0,5 mg/ml
  • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, borik asit, edetat disodyum, benzalkonyum klorür, sodyum borat, saf

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında

  1. VISINE nedir ve ne için kullanılır?
  2. VISINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. VISINE nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. VISINE’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  VISINE ne için kullanılır?

  class=”tbap”>1. VISINE NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

  VISINE 5 ml’lik polietilen şişe içerisinde, berrak ve renksiz çözelti halinde 0,5 mg/ml tetrahidrozolin hidroklorür içeren steril bir göz damlasıdır.

  VISINE, oküler alerji (bahar nezlesi gibi) veya minör irritasyonlardan (rüzgar, duman, toz, kitap okuma, televizyon izleme, yüzme gibi) kaynaklanan ödem ve geçici konjunktival hiperemi semptomlarının ortadan kaldırılmasını sağlar.

  VISINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler?

  class=”gray_accordion_box_title”>2. VISINE’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  VISINE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  -Tetrahidrozolin hidroklorür veya VISINE içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,

  • Dar açılı glokomunuz(göz içi basıncı yüksekliği)varsa.
  • 2 yaşından küçük çocuklarda.

  VISINE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Gözlerdeki tahriş veya kızarıklık, enfeksiyon (mikroorganizmalara bağlı iltihap), gözde yabancı cisim, gözün saydam tabakasında mekanik veya kimyasal maddelere bağlı travma gibi hekim müdahalesini gerektiren ciddi sebeplere bağlı ise,
  • Gözde şiddetli ağrı, göz ve göz kapaklarının birbirine bakan yüzlerini örten zarda tahriş, baş ağrısı, görmede ani değişiklik, bulanıklık, görme kaybı, aniden yüzen lekelerin oluşması, gözlerde ani oluşan kırmızı renk, ışığa karşı ağrı duyulması veya çift görme gibi durumlar mevcutsa,
  • Ürün geçici göz bebeğinde büyüme neden olduysa,
  • Uygulamadan sonraki 48 saat içinde semptomlarda iyileşme görülmez ise,. kızarıklık veya tahriş azalmazsa ya da artarsa, görmede değişiklik veya gözde ağrı olursa. VISINE kullanımını durdurunuz ve doktorunuza danışınız.
  • Gerekenden fazla ve uzun süreli kullanımda gözdeki kızarıklıkta artış veya yeniden oluşma gözlenebilir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  VISINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur..

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile olduğunuzu veya olabileceğinizi doktorunuza bildiriniz, zira doktorunuz VISINE reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirdiğinizi doktorunuza bildiriniz, zira doktorunuz VISINE reçete etmeden önce bu durumu dikkate almak isteyecektir.

  Araç ve makine kullanımı

  Göz damlalarının kullanımı geçici süreli bulanık görmeye neden olabilir..

  VISINE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  VISINE, 0,593 mg/ml benzalkonyum klorür içermektedir. Gözde tahrişe sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız.. Uygulamadan önce kontakt lensinizi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

  Göz çevresinde cilt enflamasyonu veya harabiyeti olduğu durumlarda ürünün borik asit içermesinden dolayı cildiniz ile temasından kaçınınız.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  VISINE’in diğer ilaçlar ile arasında anlamlı bir etkileşim bilinmemektedir. Diğer gözle ilgili olan ilaçlar ile kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  VISINE nasıl kullanılır?

  class=”gray_accordion_box_title”>3. VISINE NASIL KULLANILIR?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  • Kullanmadan önce varsa gözlüklerinizi ve kontakt lenslerinizi çıkartınız.
  • Alt göz kapağınızın içine olmak üzere günde 2 defa 1 damla ile en fazla günde 4 defa 2 damla aralığındaki dozlarda kullanınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  • Kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız.
  • Şişenin ucunu delmek için; kapağı açınız, mavi halkayı atınız, kapağı tekrar yerleştirip çevirip iyice kapatınız..
  • VISINE, steril (mikroorganizmalardan arındırılmış) olduğundan kapak açıkken şişenin ucunu göze, parmaklara veya diğer bir yüzeye dokundurmayınız.
  • Başınızı hafifçe geriye yatırıp yukarı bakar durumda iken plastik şişeyi sıkarak alt göz kapağınızın içine VISINE’i damlatınız.
  • Kullandıktan sonra kapağını kapatınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  VISINE, 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

  6 yaşından küçük çocuklarda kullanımda doktora danışınız.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer Yetmezliği

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer VISINE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla VISINE kullandıysanız

  VISINE’i kullanmanız gerekenden fazla ve uzun süreli kullanmışsanız gözdeki kızarıklıkta artış veya yeniden oluşma gözlenebilir.

  Bu durumu bir doktor veya eczacı ile konuşunuz..

  VISINE’i kullanmayı unutursanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız..

  VISINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır.

  VISINE yan etkileri nelerdir?

  class=”gray_accordion_box_title”>4. OLASI YAN ETKİLER NELERDİR?

  Tüm ilaçlar gibi VISINE’in de içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır: Çok yaygın :10 hastanın en az birinde görülebilir.

  • Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
  • Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
  • Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

  Çok seyrek

  Uygulama bölgesi reaksiyonları (göz içi ve çevresinde yanma hissi, kızarıklık, iritasyon (tahriş), ödem, ağrı ve kaşıntı dahil), göz bebeğinde büyüme, göz yaşı salgısında artış.

  Bunlar VISINE’in hafif yan etkileridir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  VISINE nasıl saklanır?

  class=”gray_accordion_box_title”>5. VISINE’İN SAKLANMASI

  VISINE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  VISINE’i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra VISINE’i kullanmayınız.

  Bulanık, rengi değişmiş veya içinde yabancı cisimler bulunan göz damlalarını kullanmayınız. Şişe ağzında ilaç kristalleri görülen göz çözeltilerini kullanmayınız.

  VISINE Göz Damlasını orjinal ambalajı açıldıktan sonra 15 gün içinde tüketiniz.

  VISINE kullanma talimatı?

  Vısıne 0,5 Mg-Ml Goz Damlası Cozeltı Kullanma Tâlimâtı

   

  VISINE kısa ürün bilgisi?

  Vısıne 0,5 Mg-Ml Goz Damlası Cozeltı Kısa Ürün Bilgisi

  VISINE detaylı ilaç bilgileri nelerdir?

  Barkod8699593613036
  ATC KoduS01GA02
  ATC Adıtetryzoline
  Etkin MaddeTETRAHIDROZOLIN HCL
  ReferansREFERANS
  Fiyat KorumasıFIYAT KORUMALI URUN
  Fiyat Kararnamesi4 – FIYAT KORUMALI OLUP, DEPOCU FIYATI 15,80 TL VE ALTINDA OLANLAR
  Eşdeğeri1 – BIREBIR ES URUN VE ES URUNU VAR
  Firma AdıJOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
  Birim Miktar0,05
  Birim Cinsi%
  Ambalaj Miktarı5
  ReçeteNORMAL RECETE
  İthal / İmalIMAL
  Kaynak ÜlkeTURKIYE

  VISINE ATC sınıfı nedir?

  • S – DUYU ORGANLARI
  • S01 – GÖZ PREPARATLARI (OFTALMOLOJİKLER)
  • S01G – DEKONJESTANLAR VE ANTİALLERJİKLER
  • S01GA – DEKONJESTAN OLARAK KULLANILAN SEMPATOMİMETİKLER
  • S01GA02 – TETRİZOLİN

  Yorumlar

  Yorum Yap

  Endişe etmeyiniz, E-Posta adresiniz yorumda görüntülenmeyecektir *

  Kayıt Başarılı! Yorumunuz için teşekkür ederiz.
  Alanlardan birini boş bırakmış veya çok hızlı gönderiyor olabilirsiniz